Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. september 2018 - Torsdag den 13. september 2018 233k
Tirsdag den 11. september 2018174kUdgave: Onsdag den 12. september 2018, 15:41
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:30   Forhandling
12:00 - 12:30   Højtideligt møde
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:30   Forhandling       Taletid
11 pointDrøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Højtideligt møde      
92 pointTale ved Michel Aoun, præsident for Den Libanesiske Republik
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
20***IvoteLigestilling af markinspektioner
Betænkning:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien, af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Moldova, af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
30*voteDet fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder
Betænkning:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
87*voteGennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger
Betænkning:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl) og 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolforanstaltninger
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
80 voteAnvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
Betænkning:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Budgetudvalget
81 voteForslag til ændringsbudget nr. 4: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
Betænkning:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Budgetudvalget
35 voteIndvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
Betænkning:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Betænkning om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
[2017/2225(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
29 voteSærlige foranstaltninger over for Grækenland
Betænkning:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Betænkning om gennemførelse af særlige foranstaltninger over for Grækenland i henhold til forordning (EU) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
56 voteMuligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet
Betænkning:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Betænkning om muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet
[2017/2277(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
33 voteForholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Betænkning om forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser
[2017/2253(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
46 voteFremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder
Betænkning:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Betænkning om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder
[2018/2054(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
14Frist***IvoteDet Europæiske Solidaritetskorps
Betænkning:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
51Frist***IvoteStøtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning
Betænkning:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
31Frist*voteEuratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020
Betænkning:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
47Frist voteForanstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU
Betænkning:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Betænkning om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU
[2018/2055(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
37Frist voteLigebehandling af sprog i den digitale tidsalder
Betænkning:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Betænkning om ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder
[2018/2028(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
23Frist voteGennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Betænkning om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
[2018/2003(INI)]
Udviklingsudvalget
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
15:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
19Frist pointSituationen i Ungarn
Betænkning:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på
[2017/2131(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
88Frist***IpointOphavsret på det digitale indre marked
Betænkning:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Retsudvalget
86Frist pointAutomatvåbensystemer
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2018/2752(RSP)]
34Frist pointStatus for forbindelserne mellem EU og USA
Betænkning:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA
[2017/2271(INI)]
Udenrigsudvalget
98 pointNødsituationen i Libyen og Middelhavet
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2018/2846(RSP)]
100Frist pointTruslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2018/2849(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
28Frist pointStatus for forbindelserne mellem EU og Kina
Betænkning:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og Kina
[2017/2274(INI)]
Udenrigsudvalget
52Frist***IpointKontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen
Betænkning:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
53Frist***IpointStrafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge
Betænkning:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
09:00 - 11:30   Forhandling     item on the agenda
Alexis Tsipras, Grækenlands premierminister (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Viktor Orbán, Ungarns premierminister, (inkl. svar)5'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)40'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordførere   (7x6') 42'
Ordførere for udtalelser   (14x1') 14'
Catch-the-eye   (9x5') 45'
Medlemmer239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointDet Europæiske Solidaritetskorps
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
51item on the agendapointStøtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
31item on the agendapointEuratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
47item on the agendapointForanstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
37item on the agendapointLigebehandling af sprog i den digitale tidsalder
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
23item on the agendapointGennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
19item on the agendapointSituationen i Ungarn
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
88item on the agendapointOphavsret på det digitale indre marked
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutomatvåbensystemer
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. september 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 10. september 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 10. september 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. september 2018, 16:00
34item on the agendapointStatus for forbindelserne mellem EU og USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 10. september 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. september 2018, 16:00
100item on the agendapointTruslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. september 2018, 19:00
28item on the agendapointStatus for forbindelserne mellem EU og Kina
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
53item on the agendapointStrafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. september 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. september 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. september 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse