Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 266k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018177kΈκδοση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 16:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:30   Συζητήσεις
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
11 pointΣυζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση      
92 pointΟμιλία του Michel Aoun, Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
20***IvoteΙσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων
Έκθεση:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που διενεργούνται στη Βραζιλία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που παράγονται στη Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη Μολδαβία
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
30*voteΚοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων
Έκθεση:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
87*voteΕκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου
Έκθεση:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]κυκλοπρoπανoκαρβοξαμίδιο (κυκλοπροπυλοφεντανύλη) και 2-μεθοξυ-N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]ακεταμίδιο (μεθοξυακετυλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
80 voteΚινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία
Έκθεση:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
81 voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία
Έκθεση:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
35 voteΟ αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
Έκθεση:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
[2017/2225(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
29 voteΕιδικά μέτρα για την Ελλάδα
Έκθεση:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
56 voteΟδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια
Έκθεση:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Έκθεση σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια
[2017/2277(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
33 voteΣχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
[2017/2253(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
46 voteΏθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
Έκθεση:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Έκθεση σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
[2018/2054(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
14Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Έκθεση:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
51Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος
Έκθεση:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
31Προθεσμία*voteΠρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»
Έκθεση:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία»
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
47Προθεσμία voteΜέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ
Έκθεση:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Έκθεση σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ
[2018/2055(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
37Προθεσμία voteΓλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή
Έκθεση:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Έκθεση σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή
[2018/2028(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
23Προθεσμία voteΔιαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
Έκθεση:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Έκθεση σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
[2018/2003(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
15:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
19Προθεσμία pointΗ κατάσταση στην Ουγγαρία
Έκθεση:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Έκθεση σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση
[2017/2131(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
88Προθεσμία***IpointΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Έκθεση:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
86Προθεσμία pointΑυτόνομα οπλικά συστήματα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2752(RSP)]
34Προθεσμία pointΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
[2017/2271(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
98 pointΗ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λιβύη και στη Μεσόγειο
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2846(RSP)]
100Προθεσμία pointΑπειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2849(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
28Προθεσμία pointΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
Έκθεση:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
[2017/2274(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
52Προθεσμία***IpointΈλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση
Έκθεση:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
53Προθεσμία***IpointΚαταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Έκθεση:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
09:00 - 11:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας, (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Viktor Orbán, Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) 5'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (14x1') 14'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Βουλευτές239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointΕυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
51item on the agendapointΠρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
31item on the agendapointΠρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
47item on the agendapointΜέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
37item on the agendapointΓλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
23item on the agendapointΔιαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
19item on the agendapointΗ κατάσταση στην Ουγγαρία
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
88item on the agendapointΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
86item on the agendapointΑυτόνομα οπλικά συστήματα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00
34item on the agendapointΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00
100item on the agendapointΑπειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
28item on the agendapointΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
52item on the agendapointΈλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
53item on the agendapointΚαταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου