Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. september 2018 - Neljapäev, 13. september 2018 230k
Teisipäev, 11. september 2018168kVersioon: Kolmapäev, 12. september 2018, 15:43
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:30   Arutelud
12:00 - 12:30   Pidulik istung
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:30   Arutelud       Kõneaeg
11 pointEuroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Pidulik istung      
92 pointLiibanoni Vabariigi presidendi Michel Aouni kõne
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
20***IvotePõldtunnustamise samaväärsus
Raport:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsusega
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
30*voteÜhine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord
Raport:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
87*voteRakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
Raport:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uute psühhoaktiivsete ainete N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tsüklopropaankarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül) ja 2-metoksü-N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
80 voteEuroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
Raport:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Eelarvekomisjon
81 voteParanduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
Raport:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond, et anda abi Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Eelarvekomisjon
35 voteELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale
Raport:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale
[2017/2225(INI)]
Regionaalarengukomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
29 voteKreeka erimeetmed
Raport:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Raport Kreeka erimeetmete rakendamise kohta vastavalt määrusele 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Regionaalarengukomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
56 voteVõimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel
Raport:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Raport võimaluste kohta töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel
[2017/2277(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
33 voteELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega
Raport:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Raport ELi ja kolmandate riikide vaheliste suhete kohta seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega
[2017/2253(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
46 voteMajanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel
Raport:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Raport majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamise kohta ELi piirialadel
[2018/2054(INI)]
Regionaalarengukomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
14Tähtaeg***IvoteEuroopa solidaarsuskorpus
Raport:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
51Tähtaeg***IvoteStruktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk
Raport:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Regionaalarengukomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
31Tähtaeg*voteEuratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“
Raport:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
47Tähtaeg voteMeetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis
Raport:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Raport meetmete kohta töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis
[2018/2055(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
37Tähtaeg voteKeeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul
Raport:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Raport keelelise võrdõiguslikkuse kohta digitaalajastul
[2018/2028(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
23Tähtaeg voteLoodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides
Raport:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Raport loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides
[2018/2003(INI)]
Arengukomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
15:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
19Tähtaeg pointOlukord Ungaris
Raport:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Raport ettapaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi
[2017/2131(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
88Tähtaeg***IpointAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Raport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Õiguskomisjon
86Tähtaeg pointAutonoomsed relvasüsteemid
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2018/2752(RSP)]
34Tähtaeg pointELi ja USA suhete seis
Raport:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Raport ELi ja USA suhete seisu kohta
[2017/2271(INI)]
Väliskomisjon
98 pointHädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2018/2846(RSP)]
100Tähtaeg pointKhan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2018/2849(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
28Tähtaeg pointELi ja Hiina suhete seis
Raport:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Raport ELi ja Hiina suhete seisu kohta
[2017/2274(INI)]
Väliskomisjon
52Tähtaeg***IpointLiitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll
Raport:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
53Tähtaeg***IpointRahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil
Raport:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
09:00 - 11:30   Arutelud     item on the agenda
Kreeka peaminister Alexis Tsipras (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Ungari peaminister Viktor Orbán (koos vastustega)5'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)40'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (7x6') 42'
Arvamuse koostajad   (14x1') 14'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (9x5') 45'
Parlamendiliikmed239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEuroopa solidaarsuskorpus
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
51item on the agendapointStruktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
31item on the agendapointEuratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
47item on the agendapointMeetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
37item on the agendapointKeeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
23item on the agendapointLoodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
19item on the agendapointOlukord Ungaris
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
88item on the agendapointAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonoomsed relvasüsteemid
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 10. september 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. september 2018, 16:00
34item on the agendapointELi ja USA suhete seis
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 10. september 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. september 2018, 16:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. september 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. september 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. september 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. september 2018, 19:00
28item on the agendapointELi ja Hiina suhete seis
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
52item on the agendapointLiitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
53item on the agendapointRahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. september 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. september 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave