Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. rujna 2018. - Četvrtak, 13. rujna 2018. 232k
utorak, 11. rujna 2018.172kVerzija: srijeda, 12. rujna 2018., 15:44
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:30   Rasprave
12:00 - 12:30   Svečana sjednica
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
11 pointRasprava s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom o budućnosti Europe
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Svečana sjednica      
92 pointGovor Michela Aouna, predsjednika Libanonske Republike
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
20***IvoteJednakovrijednost pregleda na terenu
Izvješće:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i u pogledu jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Moldovi

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
30*voteZajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća
Izvješće:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
87*voteProvedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari ciklopropil-fentanila i metoksiacetil-fentanila kontrolnim mjerama
Izvješće:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
80 voteMobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
Izvješće:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Odbor za proračune
81 voteNacrt izmjene proračuna br. 4/2018: mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
Izvješće:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Odbor za proračune
35 voteUtjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku
Izvješće:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Izvješće o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku
[2017/2225(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
29 votePosebne mjere za Grčku
Izvješće:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Izvješće o provedbi posebnih mjera za Grčku u skladu s Uredbom (EU) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
56 voteNačini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta
Izvješće:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Izvješće o načinima reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta
[2017/2277(INI)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
33 voteOdnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Izvješće o odnosima između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga

[2017/2253(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
46 votePoticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a
Izvješće:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Izvješće o poticanju rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a
[2018/2054(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
14Rok***IvoteEuropske snage solidarnosti
Izvješće:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
51Rok***IvoteProgram potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj
Izvješće:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
31Rok*voteProgram Euratoma koji nadopunjuje Okvirni program Obzor 2020.
Izvješće:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019. – 2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020.
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Odbor za industriju, istraživanje i energiju
47Rok voteMjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u
Izvješće:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Izvješće o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u
[2018/2055(INI)]
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
37Rok voteJezična ravnopravnost u digitalnom dobu
Izvješće:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Izvješće o jezičnoj ravnopravnosti u digitalnom dobu
[2018/2028(INI)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
23Rok voteTransparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume
Izvješće:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Izvješće o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume
[2018/2003(INI)]
Odbor za razvoj
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
15:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
19Rok pointStanje u Mađarskoj
Izvješće:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Izvješće o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija
[2017/2131(INL)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
88Rok***IpointAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Izvješće:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Odbor za pravna pitanja
86Rok pointSustavi autonomnog oružja
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2018/2752(RSP)]
34Rok pointStanje odnosa između EU-a i SAD-a
Izvješće:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Izvješće o stanju odnosa između EU-a i SAD-a
[2017/2271(INI)]
Odbor za vanjske poslove
98 pointKrizna situacija u Libiji i na Sredozemlju
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2018/2846(RSP)]
100Rok pointPrijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2018/2849(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
28Rok pointStanje odnosa između EU-a i Kine
Izvješće:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Izvješće o stanju odnosa između EU-a i Kine
[2017/2274(INI)]
Odbor za vanjske poslove
52Rok***IpointKontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije
Izvješće:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
53Rok***IpointSuzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava
Izvješće:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
09:00 - 11:30   Rasprave     item on the agenda
Aleksis Cipras, grčki premijer (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Viktor Orbán, premijer Mađarske (uključujući odgovore)5'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)40'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji   (7x6') 42'
Izvjestitelji za mišljenje   (14x1') 14'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (9x5') 45'
Zastupnici239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEuropske snage solidarnosti
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
51item on the agendapointProgram potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
31item on the agendapointProgram Euratoma koji nadopunjuje Okvirni program Obzor 2020.
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -Amandmani srijeda, 5. rujna 2018., 13:00
47item on the agendapointMjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
37item on the agendapointJezična ravnopravnost u digitalnom dobu
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
23item on the agendapointTransparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
19item on the agendapointStanje u Mađarskoj
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Amandmani srijeda, 5. rujna 2018., 13:00
88item on the agendapointAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
86item on the agendapointSustavi autonomnog oružja
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. rujna 2018., 16:00
34item on the agendapointStanje odnosa između EU-a i SAD-a
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. rujna 2018., 16:00
100item on the agendapointPrijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. rujna 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. rujna 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. rujna 2018., 19:00
28item on the agendapointStanje odnosa između EU-a i Kine
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
52item on the agendapointKontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
53item on the agendapointSuzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. rujna 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. rujna 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. rujna 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena