Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. 236k
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.174kVersija: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 15:45
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:30   Diskusijos
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
11 pointDiskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis      
92 pointLibano Respublikos Prezidento Michelio Aouno kalba
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
20***IvoteAprobavimo lygiavertiškumas
Pranešimas:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
30*votePridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema
Pranešimas:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
87*voteĮgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui
Pranešimas:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) projekto
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
80 voteEuropos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai
Pranešimas:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Biudžeto komitetas
81 voteTaisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai
Pranešimas:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Biudžeto komitetas
35 voteES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai
Pranešimas:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai
[2017/2225(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
29 voteGraikijai skirtos specialios priemonės
Pranešimas:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839 įgyvendinimo
[2018/2038(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
56 votePo sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai
Pranešimas:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Pranešimas dėl po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdų
[2017/2277(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
33 voteES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra
[2017/2253(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
46 voteEkonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose
Pranešimas:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose
[2018/2054(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
14Galutinis terminas***IvoteEuropos solidarumo korpusas
Pranešimas:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
51Galutinis terminas***IvoteStruktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas
Pranešimas:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
31Galutinis terminas*voteEuratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“
Pranešimas:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2019–2020 m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
47Galutinis terminas voteBauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės
Pranešimas:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių
[2018/2055(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
37Galutinis terminas voteKalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje
Pranešimas:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje
[2018/2028(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
23Galutinis terminas voteSkaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai
Pranešimas:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Pranešimas „Skaidrus ir atskaitingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse: miškai“
[2018/2003(INI)]
Vystymosi komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
15:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
19Galutinis terminas pointPadėtis Vengrijoje
Pranešimas:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga
[2017/2131(INL)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
88Galutinis terminas***IpointAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Pranešimas:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Teisės reikalų komitetas
86Galutinis terminas pointAutonominių ginklų sistemos
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2018/2752(RSP)]
34Galutinis terminas pointES ir JAV santykių padėtis
Pranešimas:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Pranešimas dėl ES ir JAV santykių padėties
[2017/2271(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
98 pointKritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2018/2846(RSP)]
100Galutinis terminas pointGrėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2018/2849(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
28Galutinis terminas pointES ir Kinijos santykių padėtis
Pranešimas:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių padėties
[2017/2274(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
52Galutinis terminas***IpointĮ Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė
Pranešimas:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
53Galutinis terminas***IpointKova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis
Pranešimas:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
09:00 - 11:30   Diskusijos     item on the agenda
Graikijos ministras pirmininkas Alexis Tsipras (kartu su atsakymais)30'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Vengrijos Ministras Pirmininkas Viktor Orbán (kartu su atsakymais)5'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)40'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjai   (7x6') 42'
Nuomonės referentai   (14x1') 14'
Procedūra „prašau žodžio“   (9x5') 45'
Parlamento nariai239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEuropos solidarumo korpusas
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
51item on the agendapointStruktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
31item on the agendapointEuratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
47item on the agendapointBauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
37item on the agendapointKalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
23item on the agendapointSkaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
19item on the agendapointPadėtis Vengrijoje
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
88item on the agendapointAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
86item on the agendapointAutonominių ginklų sistemos
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 16:00
34item on the agendapointES ir JAV santykių padėtis
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 16:00
100item on the agendapointGrėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
28item on the agendapointES ir Kinijos santykių padėtis
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
52item on the agendapointĮ Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
53item on the agendapointKova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas