Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris 236k
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris173kVersija: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 15:46
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:30   Debates
12:00 - 12:30   Svinīgā sēde
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:30   Debates       Uzstāšanās laiks
11 pointDebates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Svinīgā sēde      
92 pointLibānas Republikas prezidenta Michel Aoun uzruna
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
20***IvoteLauka apskašu atbilstība
Ziņojums:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
30*voteKopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem
Ziņojums:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
87*voteĪstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam
Ziņojums:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam)
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
80 voteEiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
Ziņojums:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Budžeta komiteja
81 voteBudžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
Ziņojums:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Budžeta komiteja
35 voteES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju
Ziņojums:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Ziņojums par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju
[2017/2225(INI)]
Reģionālās attīstības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
29 voteGrieķijai paredzētie īpašie pasākumi
Ziņojums:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Ziņojums par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Reģionālās attīstības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
56 voteRisinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības
Ziņojums:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Ziņojums par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības
[2017/2277(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
33 voteES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Ziņojums par ES un trešo valstu attiecībām finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā
[2017/2253(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
46 voteIzaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos
Ziņojums:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Ziņojums par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos
[2018/2054(INI)]
Reģionālās attīstības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
14Termiņi***IvoteEiropas Solidaritātes korpuss
Ziņojums:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
51Termiņi***IvoteStrukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis
Ziņojums:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
31Termiņi*voteEuratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"
Ziņojums:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
47Termiņi votePasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē
Ziņojums:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Ziņojums par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē
[2018/2055(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
37Termiņi voteValodu līdztiesība digitālajā laikmetā
Ziņojums:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Ziņojums par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā
[2018/2028(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
23Termiņi votePārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži
Ziņojums:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Ziņojums par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži
[2018/2003(INI)]
Attīstības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
15:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
19Termiņi pointStāvoklis Ungārijā
Ziņojums:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Ziņojums par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība
[2017/2131(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
88Termiņi***IpointAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Ziņojums:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Juridiskā komiteja
86Termiņi pointAutonomu ieroču sistēmas
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2018/2752(RSP)]
34Termiņi pointES un ASV attiecību stāvoklis
Ziņojums:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Ziņojums par ES un ASV attiecību stāvokli
[2017/2271(INI)]
Ārlietu komiteja
98 pointĀrkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2018/2846(RSP)]
100Termiņi pointKhan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2018/2849(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
28Termiņi pointES un Ķīnas attiecību stāvoklis
Ziņojums:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Ziņojums par ES un Ķīnas attiecību stāvokli
[2017/2274(INI)]
Ārlietu komiteja
52Termiņi***IpointSavienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole
Ziņojums:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
53Termiņi***IpointNelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās
Ziņojums:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
09:00 - 11:30   Debates     item on the agenda
Grieķijas premjerministrs Alexis Tsipras (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Ungārijas premjerministrs Viktor Orbán (ieskaitot atbildes)5'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)40'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referenti   (7x6') 42'
Atzinumu sagatavotāji   (14x1') 14'
Brīvā mikrofona procedūra   (9x5') 45'
Deputāti 239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEiropas Solidaritātes korpuss
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
51item on the agendapointStrukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
31item on the agendapointEuratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
47item on the agendapointPasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
37item on the agendapointValodu līdztiesība digitālajā laikmetā
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
23item on the agendapointPārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
19item on the agendapointStāvoklis Ungārijā
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
88item on the agendapointAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
86item on the agendapointAutonomu ieroču sistēmas
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 16:00
34item on the agendapointES un ASV attiecību stāvoklis
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 16:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 19:00
28item on the agendapointES un Ķīnas attiecību stāvoklis
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
52item on the agendapointSavienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
53item on the agendapointNelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 7. septembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums