Agenda
StraatsburgMaandag 10 september 2018 - Donderdag 13 september 2018 232k
Dinsdag 11 september 2018176kVersie: Woensdag 12 september 2018, 15:46
 Agendapunten
09:00 - 11:30   Debatten
12:00 - 12:30   Plechtige vergadering
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:30   Debatten       Spreektijd
11 pointDebat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Plechtige vergadering      
92 pointToespraak van Michel Aoun, president van de Libanese Republiek
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
20***IvoteDe gelijkwaardigheid van veldkeuringen
Verslag:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
30*voteGemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen
Verslag:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de special regeling voor kleine ondernemingen
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
87*voteUitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen
Verslag:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
80 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
Verslag:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Begrotingscommissie
81 voteOntwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
Verslag:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Begrotingscommissie
35 voteDe impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland
Verslag:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland
[2017/2225(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Maandag 10 september 2018
29 voteSpecifieke maatregelen voor Griekenland
Verslag:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Maandag 10 september 2018
56 voteTrajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan
Verslag:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Verslag over trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan
[2017/2277(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Maandag 10 september 2018
33 voteBetrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten
Verslag:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten
[2017/2253(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Maandag 10 september 2018
46 voteHet stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU
Verslag:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU
[2018/2054(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Maandag 10 september 2018
14Deadline***IvoteEuropees Solidariteitskorps
Verslag:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
Debat: Maandag 10 september 2018
51Deadline***IvoteSteunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling
Verslag:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Maandag 10 september 2018
31Deadline*voteEuratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma
Verslag:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
47Deadline voteMaatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU
Verslag:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU
[2018/2055(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Debat: Maandag 10 september 2018
37Deadline voteTaalgelijkheid in het digitale tijdperk
Verslag:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk
[2018/2028(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
Debat: Maandag 10 september 2018
23Deadline voteTransparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen
Verslag:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen
[2018/2003(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Debat: Maandag 10 september 2018
15:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
19Deadline pointDe situatie in Hongarije
Verslag:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
[2017/2131(INL)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
88Deadline***IpointAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Commissie juridische zaken
86Deadline pointAutonome wapensystemen
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2752(RSP)]
34Deadline pointStand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Verslag:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
[2017/2271(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
98 pointDe noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2846(RSP)]
100Deadline pointKhan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2849(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
28Deadline pointStand van de betrekkingen tussen de EU en China
Verslag:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China
[2017/2274(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
52Deadline***IpointControle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
Verslag:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
53Deadline***IpointStrafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
Verslag:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
09:00 - 11:30   Debatten     item on the agenda
Alexis Tsipras, minister-president van Griekenland (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Viktor Orbán, premier van Hongarije (inclusief antwoorden)5'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)40'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs voor advies   (14x1') 14'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Leden239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEuropees Solidariteitskorps
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
51item on the agendapointSteunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
31item on the agendapointEuratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -AmendementenWoensdag 5 september 2018, 13:00
47item on the agendapointMaatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
37item on the agendapointTaalgelijkheid in het digitale tijdperk
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
23item on the agendapointTransparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
19item on the agendapointDe situatie in Hongarije
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -AmendementenWoensdag 5 september 2018, 13:00
88item on the agendapointAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonome wapensystemen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 september 2018, 16:00
34item on the agendapointStand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 september 2018, 16:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2018, 19:00
28item on the agendapointStand van de betrekkingen tussen de EU en China
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
52item on the agendapointControle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
53item on the agendapointStrafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 september 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 september 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 september 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 12 september 2018Juridische mededeling