Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 septembrie 2018 - Joi, 13 septembrie 2018 236k
Marţi, 11 septembrie 2018171kVersiune: Miercuri, 12 septembrie 2018, 15:48
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:30   Dezbateri
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
11 pointDezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă      
92 pointDiscursul lui Michel Aoun, președintele Republicii Libaneze
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
20***IvoteEchivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia
Raport  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
30*voteSistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici
Raport  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
87*voteDecizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control
Raport  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
80 voteMobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
Raport  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Comisia pentru bugete
81 voteProiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
Raport  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Comisia pentru bugete
35 voteImpactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord
Raport  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Raport referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord
[2017/2225(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
29 voteMăsuri specifice referitoare la Grecia
Raport  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a unor măsuri specifice referitoare la Grecia în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
56 voteMetodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate

Raport  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Raport referitor la metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate
[2017/2277(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
33 voteRelațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare
Raport  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Raport referitor la relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare
[2017/2253(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
46 voteStimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE
Raport  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Raport referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE
[2018/2054(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
14Termen***IvoteCorpul european de solidaritate
Raport  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
51Termen***IvoteProgramul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general
Raport  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
31Termen*voteProgramul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020
Raport  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
47Termen voteMăsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE
Raport  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Raport referitor la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE
[2018/2055(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
37Termen voteEgalitatea limbilor în epoca digitală
Raport  Jill Evans (A8-0228/2018)
Raport referitor la egalitatea limbilor în epoca digitală
[2018/2028(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
23Termen voteGestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile
Raport  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Raport referitor la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile
[2018/2003(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
15:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
19Termen pointSituația din Ungaria
Raport  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea
[2017/2131(INL)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
88Termen***IpointDreptul de autor pe piața unică digitală
Raport  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
86Termen pointSistemele de arme autonome
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2752(RSP)]
34Termen pointStadiul actual al relațiilor UE-SUA
Raport  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-SUA
[2017/2271(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
98 pointSituația de urgență din Libia și din Marea Mediterană
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2846(RSP)]
100Termen pointAmenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2849(RSP)]
Votul va avea loc joi
28Termen pointStadiul actual al relațiilor UE-China
Raport  Bas Belder (A8-0252/2018)
Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China
[2017/2274(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
52Termen***IpointControlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune
Raport  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
53Termen***IpointCombaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
Raport  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
09:00 - 11:30   Dezbateri     item on the agenda
Alexis Tsipras, prim-ministrul Greciei (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei (inclusiv răspunsurile)5'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)40'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (7x6') 42'
Raportori pentru aviz   (14x1') 14'
„Catch the eye”   (9x5') 45'
Deputaţi239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointCorpul european de solidaritate
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
51item on the agendapointProgramul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
31item on the agendapointProgramul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
47item on the agendapointMăsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
37item on the agendapointEgalitatea limbilor în epoca digitală
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
23item on the agendapointGestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
19item on the agendapointSituația din Ungaria
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
88item on the agendapointDreptul de autor pe piața unică digitală
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
86item on the agendapointSistemele de arme autonome
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 10 septembrie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 septembrie 2018, 16:00
34item on the agendapointStadiul actual al relațiilor UE-SUA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 septembrie 2018, 16:00
100item on the agendapointAmenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 11 septembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2018, 19:00
28item on the agendapointStadiul actual al relațiilor UE-China
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
52item on the agendapointControlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
53item on the agendapointCombaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 septembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 septembrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 septembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică