Program
ŠtrasburgPondelok, 10. septembra 2018 - Štvrtok, 13. septembra 2018 239k
Utorok, 11. septembra 2018179kVerzia: Streda, 12. septembra 2018, 15:48
 Body programu
09:00 - 11:30   Rozpravy
12:00 - 12:30   Slávnostná schôdza
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:30   Rozpravy       Rečnícky čas
11 pointDiskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Slávnostná schôdza      
92 pointPrejav libanonského prezidenta Michela Aúna
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
20***IvoteRovnocennosť inšpekcií v teréne
Správa:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
30*voteSpoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky
Správa:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
87*voteVykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam
Správa:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
80 voteMobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
Správa:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Výbor pre rozpočet
81 voteNávrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
Správa:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je priložený k návrhu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Výbor pre rozpočet
35 voteDosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
Správa:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Správa o dosahu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
[2017/2225(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
29 voteOsobitné opatrenia pre Grécko
Správa:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia (EÚ) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
56 voteSpôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania
Správa:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania
[2017/2277(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
33 voteVzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi
Správa:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi
[2017/2253(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
46 votePodpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ
Správa:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ
[2018/2054(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
14Termín***IvoteEurópsky zbor solidarity
Správa:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
51Termín***IvoteProgram na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ
Správa:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
31Termín*voteProgram Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020
Správa:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Správa o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
47Termín voteOpatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom
Správa:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom
[2018/2055(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
37Termín voteRovnosť jazykov v digitálnom veku
Správa:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku
[2018/2028(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
23Termín voteTransparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov
Správa:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Správa o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov
[2018/2003(INI)]
Výbor pre rozvoj
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
15:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
19Termín pointSituácia v Maďarsku
Správa:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska
[2017/2131(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
88Termín***IpointAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Správa:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Výbor pre právne veci
86Termín pointAutonómne zbraňové systémy
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2018/2752(RSP)]
34Termín pointStav vzťahov medzi EÚ a USA
Správa:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Správa o stave vzťahov medzi EÚ a USA
[2017/2271(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
98 pointNúdzová situácia v Líbyi a Stredozemí
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2018/2846(RSP)]
100Termín pointRiziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2018/2849(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
28Termín pointStav vzťahov medzi EÚ a Čínou
Správa:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Správa o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou
[2017/2274(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
52Termín***IpointKontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu
Správa:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
53Termín***IpointBoj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
Správa:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
09:00 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Alexis Tsipras, predseda vlády Grécka (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Viktor Orbán, predseda vlády Maďarska (vrátane odpovedí)5'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)40'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia   (7x6') 42'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (14x1') 14'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (9x5') 45'
Poslanci239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEurópsky zbor solidarity
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
51item on the agendapointProgram na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
31item on the agendapointProgram Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. septembra 2018, 13:00
47item on the agendapointOpatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
37item on the agendapointRovnosť jazykov v digitálnom veku
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
23item on the agendapointTransparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
19item on the agendapointSituácia v Maďarsku
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. septembra 2018, 13:00
88item on the agendapointAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonómne zbraňové systémy
  -Návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. septembra 2018, 16:00
34item on the agendapointStav vzťahov medzi EÚ a USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. septembra 2018, 16:00
100item on the agendapointRiziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. septembra 2018, 19:00
28item on the agendapointStav vzťahov medzi EÚ a Čínou
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
52item on the agendapointKontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
53item on the agendapointBoj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. septembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. septembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie