Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 september 2018 - Torsdagen den 13 september 2018 229k
Tisdagen den 11 september 2018171kUtgåva: Onsdagen den 12 september 2018, 15:49
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:30   Debatt
12:00 - 12:30   Högtidligt möte
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:30   Debatt       Talartid
11 pointDiskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Högtidligt möte      
92 pointTal av Libanons president Michel Aoun
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
20***IvoteLikvärdighet av fältbesiktningar
Betänkande:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
30*voteGemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
Betänkande:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
87*voteGenomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder
Betänkande:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
80 voteUtnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen
Betänkande:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Budgetutskottet
81 voteFörslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen
Betänkande:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2018 för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Budgetutskottet
35 voteEffekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland
Betänkande:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland
[2017/2225(INI)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
29 voteSärskilda åtgärder till förmån för Grekland
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Betänkande om genomförandet av särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt förordning 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
56 voteOlika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet
Betänkande:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Betänkande om olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet
[2017/2277(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
33 voteFörbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Betänkande om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster
[2017/2253(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
46 voteAtt stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden
Betänkande:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Betänkande om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden
[2018/2054(INI)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
14Tidsfrist***IvoteDen europeiska solidaritetskåren
Betänkande:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
51Tidsfrist***IvoteStödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål
Betänkande:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
31Tidsfrist*voteEuratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020
Betänkande:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
47Tidsfrist voteÅtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU
Betänkande:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Betänkande om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU
[2018/2055(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
37Tidsfrist voteLikabehandling av språk i den digitala tidsåldern
Betänkande:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Betänkande om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern
[2018/2028(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
23Tidsfrist voteTransparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Betänkande om transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna
[2018/2003(INI)]
Utskottet för utveckling
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
15:00 - 24:00   Debatt       Talartid
19Tidsfrist pointSituationen i Ungern
Betänkande:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden
[2017/2131(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
88Tidsfrist***IpointUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Betänkande:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
86Tidsfrist pointAutonoma vapensystem
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2752(RSP)]
34Tidsfrist pointLäget i förbindelserna mellan EU och USA
Betänkande:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA
[2017/2271(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
98 pointNödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2846(RSP)]
100Tidsfrist pointHotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2849(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
28Tidsfrist pointLäget i förbindelserna mellan EU och Kina
Betänkande:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina
[2017/2274(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
52Tidsfrist***IpointKontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen
Betänkande:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
53Tidsfrist***IpointBekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Betänkande:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
09:00 - 11:30   Debatt     item on the agenda
Greklands premiärminister Alexis Tsipras (inclusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Viktor Orbán, Ungerns premiärminister (inklusive repliker)5'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)40'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (7x6') 42'
Föredragande av yttrande   (14x1') 14'
Ögonkontaktsförfarandet   (9x5') 45'
Ledamöter239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointDen europeiska solidaritetskåren
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
51item on the agendapointStödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
31item on the agendapointEuratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
47item on the agendapointÅtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
37item on the agendapointLikabehandling av språk i den digitala tidsåldern
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
23item on the agendapointTransparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
19item on the agendapointSituationen i Ungern
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
88item on the agendapointUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonoma vapensystem
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 september 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 september 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 september 2018, 16:00
34item on the agendapointLäget i förbindelserna mellan EU och USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 10 september 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 september 2018, 16:00
100item on the agendapointHotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 september 2018, 19:00
28item on the agendapointLäget i förbindelserna mellan EU och Kina
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
52item on the agendapointKontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
53item on the agendapointBekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 september 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 september 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 september 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande