Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 септември 2018 г. - Четвъртък, 13 септември 2018 г. 257k
Cряда, 12 септември 2018179kВерсия: Cряда, 12 септември 2018, 20:32
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
43 pointСъстоянието на Съюза
Декларация на председателя на Комисията
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
84***IvoteНоминални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу
Доклад:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
26***voteИзменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение)
Препоръка:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
18***voteСпоразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия)
Препоръка:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Комисия по транспорт и туризъм
88Срок***IvoteАвторското право в цифровия единен пазар
Доклад:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Комисия по правни въпроси
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
52Срок***IvoteКонтрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него
Доклад:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
53Срок***IvoteБорба по наказателноправен ред с изпирането на пари
Доклад:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
19Срок voteПоложението в Унгария
Доклад:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът
[2017/2131(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
86Срок voteАвтономни оръжейни системи
Предложения за резолюции
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
34Срок voteАктуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ
Доклад:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ
[2017/2271(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
28Срок voteАктуално състояние на отношенията между ЕС и Китай
Доклад:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай
[2017/2274(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
91 pointБъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността)
[2018/2843(RSP)]
44 pointПредставяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година
[2018/2737(RSP)]
16Срок***IpointЗащита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни
Доклад:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  pointОбщо разискване - Стратегията за пластмасите и законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
32Срок -Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
Доклад:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

[2018/2035(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
70Срок -Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
Устни въпроси
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
24Срок pointЕвропейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
Доклад:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
[2017/2254(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
55Срок***IpointЕдинен цифров портал
Доклад:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
49Срок pointЕвропа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
Доклад:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
[2017/2257(INI)]
Комисия по транспорт и туризъм
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Председател на Комисията (включително отговорите)40'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)35'
Председател на комисията по бюджети3'
Докладчици   (5x6') 30'
Докладчици по бюджета   (2x3') 6'
Автор (комисия)5'
Докладчици по становище   (5x1') 5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (5x5') 25'
Членове на ЕП239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointАвторското право в цифровия единен пазар
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
52item on the agendapointКонтрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
53item on the agendapointБорба по наказателноправен ред с изпирането на пари
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
19item on the agendapointПоложението в Унгария
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ИзмененияCряда, 5 септември 2018, 13:00
86item on the agendapointАвтономни оръжейни системи
  -Предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 10 септември 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 септември 2018, 16:00
34item on the agendapointАктуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 септември 2018, 16:00
28item on the agendapointАктуално състояние на отношенията между ЕС и Китай
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
16item on the agendapointЗащита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
32item on the agendapointEвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ИзмененияПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
70item on the agendapointВарианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 11 септември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 11 септември 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 септември 2018, 16:00
24item on the agendapointЕвропейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
55item on the agendapointЕдинен цифров портал
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
49item on the agendapointЕвропа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ИзмененияCряда, 5 септември 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 7 септември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 септември 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация