Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. september 2018 - Torsdag den 13. september 2018 233k
Onsdag den 12. september 2018169kUdgave: Onsdag den 12. september 2018, 15:41
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING       Taletid
43 pointUnionens tilstand
Redegørelse ved Kommissionens formand
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
84***IvoteNominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu
Betænkning:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
26***voteÆndring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af lufttrafikstyringssystemer)
Henstilling:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
18***voteAftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU)
Henstilling:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
88Frist***IvoteOphavsret på det digitale indre marked
Betænkning:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
52Frist***IvoteKontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen
Betænkning:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
53Frist***IvoteStrafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge
Betænkning:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
19Frist voteSituationen i Ungarn
Betænkning:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på
[2017/2131(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
86Frist voteAutomatvåbensystemer
Forslag til beslutning
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
34Frist voteStatus for forbindelserne mellem EU og USA
Betænkning:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA
[2017/2271(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
28Frist voteStatus for forbindelserne mellem EU og Kina
Betænkning:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og Kina
[2017/2274(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
91 pointFremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)
[2018/2843(RSP)]
44 pointRedegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019
[2018/2737(RSP)]
16Frist***IpointBeskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger
Betænkning:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  pointForhandling under ét - Plaststrategi og kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
32Frist -En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi
Betænkning:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

[2018/2035(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
70Frist -Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
Mundtlige forespørgsler
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Rådet
Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
24Frist pointEn europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens
Betænkning:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Betænkning om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens
[2017/2254(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
55Frist***IpointEn fælles digital portal
Betænkning:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
49Frist pointEt mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU
Betænkning:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Betænkning om "Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU"
[2017/2257(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Formanden for Kommissionen (inkl. svar)40'
Catch-the-eye5'
Medlemmer75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)35'
Formand for Budgetudvalget3'
Ordførere   (5x6') 30'
Budgetordførere   (2x3') 6'
Forespørger (udvalg)5'
Ordførere for udtalelser   (5x1') 5'
Catch-the-eye   (5x5') 25'
Medlemmer239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointOphavsret på det digitale indre marked
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
53item on the agendapointStrafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
19item on the agendapointSituationen i Ungarn
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutomatvåbensystemer
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. september 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 10. september 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 10. september 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. september 2018, 16:00
34item on the agendapointStatus for forbindelserne mellem EU og USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 10. september 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. september 2018, 16:00
28item on the agendapointStatus for forbindelserne mellem EU og Kina
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
16item on the agendapointBeskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
32item on the agendapointEn EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ÆndringsforslagMandag den 10. september 2018, 19:00
70item on the agendapointLøsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Forslag til beslutningMandag den 10. september 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 11. september 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 11. september 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. september 2018, 16:00
24item on the agendapointEn europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
55item on the agendapointEn fælles digital portal
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
49item on the agendapointEt mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. september 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. september 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. september 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse