Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 266k
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018178kΈκδοση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 16:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ       Χρόνος αγόρευσης
43 pointH κατάσταση της Ένωσης
Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
84***IvoteΟνομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης
Έκθεση:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
26***voteΤροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας)
Σύσταση:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
18***voteΣυμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας)
Σύσταση:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
88Προθεσμία***IvoteΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Έκθεση:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
52Προθεσμία***IvoteΈλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση
Έκθεση:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
53Προθεσμία***IvoteΚαταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Έκθεση:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
19Προθεσμία voteΗ κατάσταση στην Ουγγαρία
Έκθεση:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Έκθεση σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση
[2017/2131(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
86Προθεσμία voteΑυτόνομα οπλικά συστήματα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
34Προθεσμία voteΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
[2017/2271(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
28Προθεσμία voteΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
Έκθεση:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
[2017/2274(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
91 pointΤο μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)
[2018/2843(RSP)]
44 pointΠαρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019
[2018/2737(RSP)]
16Προθεσμία***IpointΠροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Έκθεση:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  pointΚοινή συζήτηση - Στρατηγική για τα πλαστικά και νομοθεσία για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
32Προθεσμία -Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία
Έκθεση:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία

[2018/2035(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
70Προθεσμία -Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
Προφορικές ερωτήσεις
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συμβούλιο
Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
24Προθεσμία pointΤο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
Έκθεση:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
[2017/2254(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
55Προθεσμία***IpointΔημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης
Έκθεση:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
49Προθεσμία pointΗ Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
Έκθεση:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
[2017/2257(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Πρόεδρος της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)35'
Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών3'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Εισηγητές «Προϋπολογισμός»   (2x3') 6'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Βουλευτές239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
52item on the agendapointΈλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
53item on the agendapointΚαταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
19item on the agendapointΗ κατάσταση στην Ουγγαρία
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
86item on the agendapointΑυτόνομα οπλικά συστήματα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00
34item on the agendapointΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00
28item on the agendapointΗ κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
16item on the agendapointΠροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
32item on the agendapointΗ ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
70item on the agendapointΕπιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00
24item on the agendapointΤο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
55item on the agendapointΔημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
49item on the agendapointΗ Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου