Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. september 2018 - Neljapäev, 13. september 2018 230k
Kolmapäev, 12. september 2018161kVersioon: Kolmapäev, 12. september 2018, 15:43
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU       Kõneaeg
43 pointEuroopa Liidu olukord
Komisjoni presidendi avaldus
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
84***IvoteLiidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused
Raport:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
26***voteUSA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutuselevõtmine)
Soovitus:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 esimese muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
18***voteLennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine)
Soovitus:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Transpordi- ja turismikomisjon
88Tähtaeg***IvoteAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Raport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Õiguskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
52Tähtaeg***IvoteLiitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll
Raport:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
53Tähtaeg***IvoteRahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil
Raport:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
19Tähtaeg voteOlukord Ungaris
Raport:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Raport ettapaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi
[2017/2131(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
86Tähtaeg voteAutonoomsed relvasüsteemid
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
34Tähtaeg voteELi ja USA suhete seis
Raport:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Raport ELi ja USA suhete seisu kohta
[2017/2271(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
28Tähtaeg voteELi ja Hiina suhete seis
Raport:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Raport ELi ja Hiina suhete seisu kohta
[2017/2274(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
91 pointPensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)
[2018/2843(RSP)]
44 pointNõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019
[2018/2737(RSP)]
16Tähtaeg***IpointFüüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine
Raport:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  pointÜhine arutelu - Plastistrateegia ning kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevad õigusaktid
32Tähtaeg -Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses
Raport:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Raport, mis käsitleb Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses

[2018/2035(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
70Tähtaeg -Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
Suuliselt vastatavad küsimused
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
24Tähtaeg pointAntimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava
Raport:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Raport antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava kohta
[2017/2254(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
55Tähtaeg***IpointÜhtne digivärav
Raport:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
49Tähtaeg pointLiikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava
Raport:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Raport liikuva Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava kohta
[2017/2257(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjoni president (koos vastustega)40'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)35'
Eelarvekomisjoni esimees3'
Raportöörid   (5x6') 30'
Eelarveraportöörid   (2x3') 6'
Koostaja (komisjon)5'
Arvamuse koostajad   (5x1') 5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
Parlamendiliikmed239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
52item on the agendapointLiitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
53item on the agendapointRahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
19item on the agendapointOlukord Ungaris
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonoomsed relvasüsteemid
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 10. september 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. september 2018, 16:00
34item on the agendapointELi ja USA suhete seis
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 10. september 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. september 2018, 16:00
28item on the agendapointELi ja Hiina suhete seis
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
16item on the agendapointFüüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
32item on the agendapointEuroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
70item on the agendapointVõimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 11. september 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 11. september 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. september 2018, 16:00
24item on the agendapointAntimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
55item on the agendapointÜhtne digivärav
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
49item on the agendapointLiikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. september 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. september 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave