Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. 236k
Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.168kVersija: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 15:45
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS       Kalbėjimo laikas
43 pointSąjungos padėtis
Komisijos pirmininko pareiškimas
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
84***IvoteSąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo šiočiu vardiniai kiekiai
Pranešimas:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
26***voteJAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas)
Rekomendacija:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
18***voteKanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES)
Rekomendacija:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas
88Galutinis terminas***IvoteAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Pranešimas:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
52Galutinis terminas***IvoteĮ Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė
Pranešimas:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
53Galutinis terminas***IvoteKova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis
Pranešimas:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
19Galutinis terminas votePadėtis Vengrijoje
Pranešimas:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga
[2017/2131(INL)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
86Galutinis terminas voteAutonominių ginklų sistemos
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
34Galutinis terminas voteES ir JAV santykių padėtis
Pranešimas:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Pranešimas dėl ES ir JAV santykių padėties
[2017/2271(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
28Galutinis terminas voteES ir Kinijos santykių padėtis
Pranešimas:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių padėties
[2017/2274(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
91 pointPensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
[2018/2843(RSP)]
44 pointTaryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
[2018/2737(RSP)]
16Galutinis terminas***IpointAsmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas
Pranešimas:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  pointBendros diskusijos - Plastikų strategija ir cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktai
32Galutinis terminas -Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija
Pranešimas:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos

[2018/2035(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
70Galutinis terminas -Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
24Galutinis terminas pointBendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas
Pranešimas:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano
[2017/2254(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
55Galutinis terminas***IpointBendrieji skaitmeniniai vartai
Pranešimas:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
49Galutinis terminas pointEuropa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė
Pranešimas:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“
[2017/2257(INI)]
Transporto ir turizmo komitetas
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais)40'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Biudžeto komiteto pirmininkas3'
Pranešėjai   (5x6') 30'
Pranešėjai biudžeto klausimu   (2x3') 6'
Autorius (komitetas)5'
Nuomonės referentai   (5x1') 5'
Procedūra „prašau žodžio“   (5x5') 25'
Parlamento nariai239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
52item on the agendapointĮ Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
53item on the agendapointKova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
19item on the agendapointPadėtis Vengrijoje
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
86item on the agendapointAutonominių ginklų sistemos
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 16:00
34item on the agendapointES ir JAV santykių padėtis
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 16:00
28item on the agendapointES ir Kinijos santykių padėtis
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
16item on the agendapointAsmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
32item on the agendapointEuropinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
70item on the agendapointCheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 16:00
24item on the agendapointBendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
55item on the agendapointBendrieji skaitmeniniai vartai
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
49item on the agendapointEuropa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas