Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris 236k
Trešdiena, 2018. gada 12. septembris168kVersija: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 15:46
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
43 pointStāvoklis Savienībā
Komisijas priekšsēdētāja paziņojums
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
84***IvoteNominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču
Ziņojums:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
26***voteASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības sistēmu ieviešana)
Ieteikums:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
18***voteGaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās)
Ieteikums:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Transporta un tūrisma komiteja
88Termiņi***IvoteAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Ziņojums:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Juridiskā komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
52Termiņi***IvoteSavienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole
Ziņojums:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
53Termiņi***IvoteNelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās
Ziņojums:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
19Termiņi voteStāvoklis Ungārijā
Ziņojums:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Ziņojums par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība
[2017/2131(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
86Termiņi voteAutonomu ieroču sistēmas
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
34Termiņi voteES un ASV attiecību stāvoklis
Ziņojums:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Ziņojums par ES un ASV attiecību stāvokli
[2017/2271(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
28Termiņi voteES un Ķīnas attiecību stāvoklis
Ziņojums:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Ziņojums par ES un Ķīnas attiecību stāvokli
[2017/2274(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
91 pointTurpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPadomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[2018/2737(RSP)]
16Termiņi***IpointPersonu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite
Ziņojums:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  pointKopīgās debates - ES stratēģija attiecībā uz plastmasu un ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību akti
32Termiņi -Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā
Ziņojums:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

[2018/2035(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
70Termiņi -Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
24Termiņi pointEiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
Ziņojums:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Ziņojums par Eiropas "Viena veselība" rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
[2017/2254(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
55Termiņi***IpointVienota digitālā vārteja
Ziņojums:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
49Termiņi pointEiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
Ziņojums:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Ziņojums par Eiropu kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
[2017/2257(INI)]
Transporta un tūrisma komiteja
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisijas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)40'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)35'
Budžeta komitejas priekšsēdētājs3'
Referenti   (5x6') 30'
Budžeta ziņojuma referenti   (2x3') 6'
Autors (komiteja)5'
Atzinumu sagatavotāji   (5x1') 5'
Brīvā mikrofona procedūra   (5x5') 25'
Deputāti 239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
52item on the agendapointSavienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
53item on the agendapointNelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
19item on the agendapointStāvoklis Ungārijā
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
86item on the agendapointAutonomu ieroču sistēmas
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 16:00
34item on the agendapointES un ASV attiecību stāvoklis
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 16:00
28item on the agendapointES un Ķīnas attiecību stāvoklis
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
16item on the agendapointPersonu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
32item on the agendapointEiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
70item on the agendapointIespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 16:00
24item on the agendapointEiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
55item on the agendapointVienota digitālā vārteja
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
49item on the agendapointEiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 7. septembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums