Agenda
StraatsburgMaandag 10 september 2018 - Donderdag 13 september 2018 232k
Woensdag 12 september 2018169kVersie: Woensdag 12 september 2018, 15:46
 Agendapunten
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
43 pointStaat van de Unie
Verklaring van de voorzitter van de Commissie
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
84***IvoteIn de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu
Verslag:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
26***voteAmendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen)
Aanbeveling:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
18***voteLuchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
88Deadline***IvoteAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Commissie juridische zaken
Debat: Dinsdag 11 september 2018
52Deadline***IvoteControle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
Verslag:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Debat: Dinsdag 11 september 2018
53Deadline***IvoteStrafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
Verslag:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Dinsdag 11 september 2018
19Deadline voteDe situatie in Hongarije
Verslag:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
[2017/2131(INL)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Dinsdag 11 september 2018
86Deadline voteAutonome wapensystemen
Ontwerpresoluties
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Debat: Dinsdag 11 september 2018
34Deadline voteStand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Verslag:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
[2017/2271(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 11 september 2018
28Deadline voteStand van de betrekkingen tussen de EU en China
Verslag:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China
[2017/2274(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 11 september 2018
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
91 pointDe toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPresentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019
[2018/2737(RSP)]
16Deadline***IpointDe bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens
Verslag:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  pointGecombineerde behandeling - Strategie voor kunststoffen en chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
32Deadline -Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
Verslag:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

[2018/2035(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
70Deadline -Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
Mondelinge vragen
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
24Deadline pointEen Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie
Verslag:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)
[2017/2254(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
55Deadline***IpointEén digitale toegangspoort
Verslag:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
49Deadline pointEuropa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU
Verslag:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU
[2017/2257(INI)]
Commissie vervoer en toerisme
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden)40'
"Catch the eye"5'
Leden75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)35'
Voorzitter van de Begrotingscommissie3'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs "Begroting"   (2x3') 6'
Vraagsteller (commissie)5'
Rapporteurs voor advies   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
52item on the agendapointControle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
53item on the agendapointStrafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
19item on the agendapointDe situatie in Hongarije
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -AmendementenWoensdag 5 september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonome wapensystemen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 september 2018, 16:00
34item on the agendapointStand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 september 2018, 16:00
28item on the agendapointStand van de betrekkingen tussen de EU en China
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
16item on the agendapointDe bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
32item on the agendapointEen Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -AmendementenMaandag 10 september 2018, 19:00
70item on the agendapointOpties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2018, 16:00
24item on the agendapointEen Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
55item on the agendapointEén digitale toegangspoort
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -AmendementenWoensdag 5 september 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 september 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 september 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 september 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 12 september 2018Juridische mededeling