Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 września 2018 r. - Czwartek, 13 września 2018 r. 239k
Środa, 12 września 2018174kWersja: Środa, 12 września 2018, 15:47
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
43 pointOrędzie o stanie Unii
Oświadczenie przewodniczącego Komisji
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
84***IvoteIlości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu
Sprawozdanie:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
26***voteZmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską
Zalecenie:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
18***voteUmowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE)
Zalecenie:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
88Termin***IvotePrawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
Sprawozdanie:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Komisja Prawna
Debata: Wtorek, 11 września 2018
52Termin***IvoteKontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii
Sprawozdanie:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Debata: Wtorek, 11 września 2018
53Termin***IvotePrzeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych
Sprawozdanie:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Wtorek, 11 września 2018
19Termin voteSytuacja na Węgrzech
Sprawozdanie:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Sprawozdanie w sprawie propozycji wzywającej Radę do stwierdzenia, zgodnie z art.7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego pogwałcenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia
[2017/2131(INL)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Wtorek, 11 września 2018
86Termin voteSystemy broni autonomicznej
Projekty rezolucji
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Debata: Wtorek, 11 września 2018
34Termin voteStan stosunków UE-USA
Sprawozdanie:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków UE-USA
[2017/2271(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 września 2018
28Termin voteStan stosunków UE-Chiny
Sprawozdanie:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami
[2017/2274(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 września 2018
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
91 pointPrzyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPrzedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019
[2018/2737(RSP)]
16Termin***IpointOchrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych
Sprawozdanie:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE.
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  pointWspólna debata - Strategia na rzecz tworzyw sztucznych oraz przepisy w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
32Termin -Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
Sprawozdanie:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym

[2018/2035(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
70Termin -Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
Pytania ustne
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Rada
Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
24Termin pointEuropejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Sprawozdanie:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
[2017/2254(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
55Termin***IpointJednolity portal cyfrowy
Sprawozdanie:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
49Termin pointEuropa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
Sprawozdanie:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Sprawozdanie w sprawie Europy w ruchu – programu działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
[2017/2257(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Przewodniczący Komisji Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)40'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Przewodniczący Komisji Budżetowej3'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy ds. budżetu   (2x3') 6'
Autor (komisja)5'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (5x1') 5'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
Posłowie239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointPrawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
53item on the agendapointPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
19item on the agendapointSytuacja na Węgrzech
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2018, 13:00
86item on the agendapointSystemy broni autonomicznej
  -Projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 10 września 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 września 2018, 16:00
34item on the agendapointStan stosunków UE-USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2018, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 września 2018, 16:00
28item on the agendapointStan stosunków UE-Chiny
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2018, 13:00
16item on the agendapointOchrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
32item on the agendapointEuropejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
70item on the agendapointWarianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 11 września 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 11 września 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 września 2018, 16:00
24item on the agendapointEuropejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2018, 13:00
55item on the agendapointJednolity portal cyfrowy
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 września 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 września 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna