Program
ŠtrasburgPondelok, 10. septembra 2018 - Štvrtok, 13. septembra 2018 239k
Streda, 12. septembra 2018173kVerzia: Streda, 12. septembra 2018, 15:48
 Body programu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA       Rečnícky čas
43 pointStav Únie
Vyhlásenie predsedu Komisie
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
84***IvoteMenovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú na trh Únie
Správa:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
26***voteZmena č. 1 memoranda o spolupráci medzi USA a EÚ (zavádzanie systémov riadenia letovej prevádzky)
Odporúčanie:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
18***voteDohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a EÚ (pristúpenie Chorvátska)
Odporúčanie:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
88Termín***IvoteAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Správa:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Výbor pre právne veci
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
52Termín***IvoteKontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu
Správa:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
53Termín***IvoteBoj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
Správa:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
19Termín voteSituácia v Maďarsku
Správa:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska
[2017/2131(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
86Termín voteAutonómne zbraňové systémy
Návrhy uznesení
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
34Termín voteStav vzťahov medzi EÚ a USA
Správa:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Správa o stave vzťahov medzi EÚ a USA
[2017/2271(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
28Termín voteStav vzťahov medzi EÚ a Čínou
Správa:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Správa o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou
[2017/2274(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
91 pointBudúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia
Tematická rozprava (článok 153a)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPrezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019
[2018/2737(RSP)]
16Termín***IpointOchrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov
Správa:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  pointSpoločná rozprava - Stratégia pre plasty a právne predpisy týkajúce sa chemických látok, výrobkov a odpadu
32Termín -Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
Správa:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve

[2018/2035(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
70Termín -Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
Otázky na ústne zodpovedanie
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
24Termín pointEurópsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
Správa:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Správa k Európskemu akčnému plánu jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)
[2017/2254(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
55Termín***IpointJednotná digitálna brána
Správa:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
49Termín pointEurópa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
Správa:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Správa o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
[2017/2257(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Predseda Komisie (vrátane odpovedí)40'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Predseda Výboru pre rozpočet3'
Spravodajcovia   (5x6') 30'
Spravodajcovia pre rozpočet   (2x3') 6'
Autor (výbor)5'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (5x1') 5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
52item on the agendapointKontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
53item on the agendapointBoj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
19item on the agendapointSituácia v Maďarsku
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. septembra 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonómne zbraňové systémy
  -Návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. septembra 2018, 16:00
34item on the agendapointStav vzťahov medzi EÚ a USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. septembra 2018, 16:00
28item on the agendapointStav vzťahov medzi EÚ a Čínou
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
16item on the agendapointOchrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
32item on the agendapointEurópska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
70item on the agendapointMožnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. septembra 2018, 16:00
24item on the agendapointEurópsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
55item on the agendapointJednotná digitálna brána
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
49item on the agendapointEurópa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. septembra 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. septembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. septembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie