Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 september 2018 - Torsdagen den 13 september 2018 229k
Onsdagen den 12 september 2018166kUtgåva: Onsdagen den 12 september 2018, 15:49
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
43 pointTillståndet i unionen
Uttalande av kommissionens ordförande
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
84***IvoteNominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu
Betänkande:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
26***voteÄndring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst)
Rekommendation:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
18***voteLuftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Utskottet för transport och turism
88Tidsfrist***IvoteUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Betänkande:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
52Tidsfrist***IvoteKontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen
Betänkande:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
53Tidsfrist***IvoteBekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Betänkande:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
19Tidsfrist voteSituationen i Ungern
Betänkande:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden
[2017/2131(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
86Tidsfrist voteAutonoma vapensystem
Resolutionsförslag
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
34Tidsfrist voteLäget i förbindelserna mellan EU och USA
Betänkande:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA
[2017/2271(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
28Tidsfrist voteLäget i förbindelserna mellan EU och Kina
Betänkande:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina
[2017/2274(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
91 pointFramtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet
Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)
[2018/2843(RSP)]
44 pointRådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019
[2018/2737(RSP)]
16Tidsfrist***IpointSkydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter
Betänkande:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  pointGemensam debatt - Strategi för plast och lagstiftning om kemikalier, produkter och avfall
32Tidsfrist -En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
Betänkande:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi

[2018/2035(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
70Tidsfrist -Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
Muntliga frågor
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
24Tidsfrist pointEn europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
Betänkande:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
[2017/2254(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
55Tidsfrist***IpointGemensam digital ingång
Betänkande:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
49Tidsfrist pointEuropa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
Betänkande:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
[2017/2257(INI)]
Utskottet för transport och turism
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionens ordförande (inklusive repliker)40'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Ordförande för budgetutskottet3'
Föredragande   (5x6') 30'
Föredragande av budgeten   (2x3') 6'
Frågeställare (utskott)5'
Föredragande av yttrande   (5x1') 5'
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
Ledamöter239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
52item on the agendapointKontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
53item on the agendapointBekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
19item on the agendapointSituationen i Ungern
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonoma vapensystem
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 september 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 september 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 september 2018, 16:00
34item on the agendapointLäget i förbindelserna mellan EU och USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 10 september 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 september 2018, 16:00
28item on the agendapointLäget i förbindelserna mellan EU och Kina
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
16item on the agendapointSkydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
32item on the agendapointEn europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 10 september 2018, 19:00
70item on the agendapointÅtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 10 september 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 11 september 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 11 september 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 september 2018, 16:00
24item on the agendapointEn europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
55item on the agendapointGemensam digital ingång
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 september 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 september 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 september 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande