Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 септември 2018 г. - Четвъртък, 13 септември 2018 г. 257k
Четвъртък, 13 септември 2018170kВерсия: Cряда, 12 септември 2018, 20:32
 Точки от дневния ред
08:30 - 11:45   Разисквания
11:45 - 12:15   Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония
12:15 - 14:15   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

08:30 - 11:45   Разисквания       Време за изказвания
36Срок pointПрилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
Доклад:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита
[2017/2128(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
22Срок pointРазлики в качеството на някои продукти на единния пазар
Доклад:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар
[2018/2008(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
94Срок -Уганда, задържане на депутати от опозицията
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Срок -Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Срок -Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония      
93 pointОбръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония
12:15 - 14:15   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
89*voteСпоразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания
Доклад:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
16Срок***IvoteЗащита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни
Доклад:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Cряда, 12 септември 2018
55Срок***IvoteЕдинен цифров портал
Доклад:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Cряда, 12 септември 2018
101***IvoteОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)
Доклад:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
99Срок voteПожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС
Предложения за резолюции
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
100Срок voteЗаплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
Предложения за резолюции
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Разискване: Втoрник, 11 септември 2018
32Срок voteEвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
Доклад:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
[2018/2035(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 12 септември 2018
70Срок voteПредложения за резолюции - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Разискване: Cряда, 12 септември 2018
24Срок voteЕвропейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
Доклад:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
[2017/2254(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 12 септември 2018
49Срок voteЕвропа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
Доклад:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
[2017/2257(INI)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Cряда, 12 септември 2018
36Срок voteПрилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
Доклад:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита
[2017/2128(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Четвъртък, 13 септември 2018
22Срок voteРазлики в качеството на някои продукти на единния пазар
Доклад:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар
[2018/2008(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Четвъртък, 13 септември 2018
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания       Време за изказвания
  pointЗапитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчик   (2x6') 12'
Докладчик по становище   (3x1') 3'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (запитвания)2'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointПрилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -ИзмененияCряда, 5 септември 2018, 13:00
22item on the agendapointРазлики в качеството на някои продукти на единния пазар
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
94item on the agendapointУганда, задържане на депутати от опозицията
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 септември 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 14:00
95item on the agendapointМианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 септември 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 14:00
96item on the agendapointКамбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 септември 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 14:00
16item on the agendapointЗащита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
55item on the agendapointЕдинен цифров портал
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
99item on the agendapointПожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 11 септември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 12 септември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 12 септември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 септември 2018, 19:00
100item on the agendapointЗаплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 11 септември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 12 септември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 12 септември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 септември 2018, 19:00
32item on the agendapointEвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ИзмененияПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
70item on the agendapointВарианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 11 септември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 11 септември 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 септември 2018, 16:00
24item on the agendapointЕвропейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
49item on the agendapointЕвропа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ИзмененияCряда, 5 септември 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 7 септември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 септември 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация