Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 266k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018178kΈκδοση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 16:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 11:45   Συζητήσεις
11:45 - 12:15   Ομιλία του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
12:15 - 14:15   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Μείζονος σημασίας επερωτήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 11:45   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
36Προθεσμία pointΕφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Έκθεση:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
[2017/2128(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
22Προθεσμία pointΠροϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά
Έκθεση:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Έκθεση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά
[2018/2008(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
94Προθεσμία -Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Προθεσμία -Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Προθεσμία -Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Ομιλία του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας      
93 pointΟμιλία του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
12:15 - 14:15   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
89*voteΣυμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας
Έκθεση:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Αλβανίας
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
16Προθεσμία***IvoteΠροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Έκθεση:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
55Προθεσμία***IvoteΔημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης
Έκθεση:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
101***IvoteΚατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
99Προθεσμία voteΟι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
100Προθεσμία voteΑπειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Συζήτηση: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018
32Προθεσμία voteΗ ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία
Έκθεση:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία
[2018/2035(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
70Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
24Προθεσμία voteΤο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
Έκθεση:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
[2017/2254(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
49Προθεσμία voteΗ Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
Έκθεση:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
[2017/2257(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
36Προθεσμία voteΕφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Έκθεση:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
[2017/2128(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018
22Προθεσμία voteΠροϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά
Έκθεση:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Έκθεση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά
[2018/2008(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018
15:00 - 16:00   Μείζονος σημασίας επερωτήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΜείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητής   (2x6') 12'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Μείζονος σημασίας επερωτήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτης (μείζονος σημασία επερώτηση)2'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointΕφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
22item on the agendapointΠροϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
94item on the agendapointΟυγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00
95item on the agendapointΜιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00
96item on the agendapointΚαμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00
16item on the agendapointΠροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
55item on the agendapointΔημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
99item on the agendapointΟι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
100item on the agendapointΑπειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
32item on the agendapointΗ ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
70item on the agendapointΕπιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00
24item on the agendapointΤο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
49item on the agendapointΗ Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου