Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. september 2018 - Neljapäev, 13. september 2018 230k
Neljapäev, 13. september 2018164kVersioon: Kolmapäev, 12. september 2018, 15:43
 Päevakorra punktid
08:30 - 11:45   Arutelud
11:45 - 12:15   Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne
12:15 - 14:15   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 11:45   Arutelud       Kõneaeg
36Tähtaeg pointTaimekaitsevahendite määruse rakendamine
Raport:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Raport taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta
[2017/2128(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
22Tähtaeg pointKahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul
Raport:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Raport kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul
[2018/2008(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
94Tähtaeg -Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Tähtaeg -Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Tähtaeg -Kambodža ja Kem Sokha juhtum
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne      
93 pointEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne
12:15 - 14:15   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
89*voteEurojusti ja Albaania vaheline koostööleping
Raport:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
16Tähtaeg***IvoteFüüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine
Raport:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. september 2018
55Tähtaeg***IvoteÜhtne digivärav
Raport:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. september 2018
101***IvoteKolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)
Raport:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
99Tähtaeg voteELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Arutelu: Esmaspäev, 10. september 2018
100Tähtaeg voteKhan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Arutelu: Teisipäev, 11. september 2018
32Tähtaeg voteEuroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses
Raport:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Raport, mis käsitleb Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses
[2018/2035(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. september 2018
70Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Arutelu: Kolmapäev, 12. september 2018
24Tähtaeg voteAntimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava
Raport:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Raport antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava kohta
[2017/2254(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. september 2018
49Tähtaeg voteLiikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava
Raport:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Raport liikuva Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava kohta
[2017/2257(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. september 2018
36Tähtaeg voteTaimekaitsevahendite määruse rakendamine
Raport:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Raport taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta
[2017/2128(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Neljapäev, 13. september 2018
22Tähtaeg voteKahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul
Raport:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Raport kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul
[2018/2008(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Arutelu: Neljapäev, 13. september 2018
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised       Kõneaeg
  pointPõhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Raportöör   (2x6') 12'
Arvamuse koostaja   (3x1') 3'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Esitaja (põhjalikum arupärimine)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointTaimekaitsevahendite määruse rakendamine
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
22item on the agendapointKahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
94item on the agendapointOpositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 10. september 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 14:00
95item on the agendapointMyanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 10. september 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodža ja Kem Sokha juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 10. september 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 14:00
16item on the agendapointFüüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
55item on the agendapointÜhtne digivärav
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
99item on the agendapointELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. september 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. september 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. september 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. september 2018, 19:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. september 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. september 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. september 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. september 2018, 19:00
32item on the agendapointEuroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
70item on the agendapointVõimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 11. september 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 11. september 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. september 2018, 16:00
24item on the agendapointAntimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
49item on the agendapointLiikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. september 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. september 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. september 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. september 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. september 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave