Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris 236k
Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris167kVersija: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 15:46
 Darba kārtības punkti
08:30 - 11:45   Debates
11:45 - 12:15   Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna
12:15 - 14:15   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Plašas interpelācijas
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 11:45   Debates       Uzstāšanās laiks
36Termiņi pointAugu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana
Ziņojums:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu
[2017/2128(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
22Termiņi pointDivējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū
Ziņojums:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū
[2018/2008(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
94Termiņi -Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Termiņi -Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Termiņi -Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna      
93 pointBijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna
12:15 - 14:15   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
89*voteEurojust un Albānijas sadarbības nolīgums
Ziņojums:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Albāniju
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
16Termiņi***IvotePersonu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite
Ziņojums:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
55Termiņi***IvoteVienota digitālā vārteja
Ziņojums:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
101***IvoteTo trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)
Ziņojums:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
99Termiņi vote2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris
100Termiņi voteKhan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
32Termiņi voteEiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā
Ziņojums:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā
[2018/2035(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
70Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
24Termiņi voteEiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
Ziņojums:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Ziņojums par Eiropas "Viena veselība" rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
[2017/2254(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
49Termiņi voteEiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
Ziņojums:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Ziņojums par Eiropu kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
[2017/2257(INI)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
36Termiņi voteAugu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana
Ziņojums:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu
[2017/2128(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris
22Termiņi voteDivējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū
Ziņojums:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū
[2018/2008(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris
15:00 - 16:00   Plašas interpelācijas       Uzstāšanās laiks
  pointPlašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Referents   (2x6') 12'
Atzinuma sagatavotājs   (3x1') 3'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (3x2') 6'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Plašas interpelācijas     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Iesniedzējs (plaša interpelācija)2'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointAugu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
22item on the agendapointDivējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
94item on the agendapointUganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 14:00
95item on the agendapointMjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 14:00
96item on the agendapointKambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 14:00
16item on the agendapointPersonu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
55item on the agendapointVienota digitālā vārteja
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
99item on the agendapoint2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 19:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 19:00
32item on the agendapointEiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
70item on the agendapointIespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. septembris, 16:00
24item on the agendapointEiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
49item on the agendapointEiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. septembris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 7. septembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 10. septembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 11. septembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. septembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums