Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 września 2018 r. - Czwartek, 13 września 2018 r. 239k
Czwartek, 13 września 2018172kWersja: Środa, 12 września 2018, 15:47
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 11:45   Debaty
11:45 - 12:15   Przemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva
12:15 - 14:15   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 11:45   Debaty       Czas wystąpień
36Termin pointWykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin
Sprawozdanie:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009
[2017/2128(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
22Termin pointPodwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku
Sprawozdanie:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Sprawozdanie w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku
[2018/2008(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
94Termin -Uganda, aresztowanie posłów opozycji
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Termin -Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Termin -Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Przemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva      
93 pointPrzemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva
12:15 - 14:15   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
89*votePorozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią
Sprawozdanie:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
16Termin***IvoteOchrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych
Sprawozdanie:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE.
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Środa, 12 września 2018
55Termin***IvoteJednolity portal cyfrowy
Sprawozdanie:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Środa, 12 września 2018
101***IvoteWykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*)
Sprawozdanie:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
99Termin votePożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE
Projekty rezolucji
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Debata: Poniedziałek, 10 września 2018
100Termin voteGroźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek
Projekty rezolucji
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Debata: Wtorek, 11 września 2018
32Termin voteEuropejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
Sprawozdanie:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
[2018/2035(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 12 września 2018
70Termin voteProjekty rezolucji - Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Debata: Środa, 12 września 2018
24Termin voteEuropejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Sprawozdanie:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
[2017/2254(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 12 września 2018
49Termin voteEuropa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
Sprawozdanie:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Sprawozdanie w sprawie Europy w ruchu – programu działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
[2017/2257(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Środa, 12 września 2018
36Termin voteWykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin
Sprawozdanie:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009
[2017/2128(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Czwartek, 13 września 2018
22Termin votePodwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku
Sprawozdanie:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Sprawozdanie w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku
[2018/2008(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Czwartek, 13 września 2018
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych       Czas wystąpień
  pointInterpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawca   (2x6') 12'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (3x1') 3'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych      item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych )2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointWykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2018, 13:00
22item on the agendapointPodwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, aresztowanie posłów opozycji
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 września 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 14:00
95item on the agendapointMjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 września 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 września 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 14:00
16item on the agendapointOchrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
55item on the agendapointJednolity portal cyfrowy
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 września 2018, 13:00
99item on the agendapointPożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 września 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 września 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 września 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 września 2018, 19:00
100item on the agendapointGroźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 września 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 września 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 września 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 września 2018, 19:00
32item on the agendapointEuropejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
70item on the agendapointWarianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 11 września 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 11 września 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 września 2018, 16:00
24item on the agendapointEuropejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 września 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 września 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 września 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 września 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna