Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 september 2018 - Torsdagen den 13 september 2018 229k
Torsdagen den 13 september 2018169kUtgåva: Onsdagen den 12 september 2018, 15:49
 Punkter på föredragningslistan
08:30 - 11:45   Debatt
11:45 - 12:15   Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister
12:15 - 14:15   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Större interpellationer
 Talartid
 Tidsfrister

08:30 - 11:45   Debatt       Talartid
36Tidsfrist pointGenomförandet av förordningen om växtskyddsmedel
Betänkande:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel
[2017/2128(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
22Tidsfrist pointOlika kvalitet på produkter på den inre marknaden
Betänkande:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden
[2018/2008(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
94Tidsfrist -Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Tidsfrist -Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Tidsfrist -Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister      
93 pointTal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister
12:15 - 14:15   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
89*voteAvtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien
Betänkande:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
16Tidsfrist***IvoteSkydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter
Betänkande:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Onsdagen den 12 september 2018
55Tidsfrist***IvoteGemensam digital ingång
Betänkande:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Onsdagen den 12 september 2018
101***IvoteFastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
99Tidsfrist voteBränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion
Resolutionsförslag
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Debatt: Måndagen den 10 september 2018
100Tidsfrist voteHotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar
Resolutionsförslag
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Debatt: Tisdagen den 11 september 2018
32Tidsfrist voteEn europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
Betänkande:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
[2018/2035(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 12 september 2018
70Tidsfrist voteResolutionsförslag - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Debatt: Onsdagen den 12 september 2018
24Tidsfrist voteEn europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
Betänkande:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
[2017/2254(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 12 september 2018
49Tidsfrist voteEuropa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
Betänkande:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
[2017/2257(INI)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Onsdagen den 12 september 2018
36Tidsfrist voteGenomförandet av förordningen om växtskyddsmedel
Betänkande:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel
[2017/2128(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Torsdagen den 13 september 2018
22Tidsfrist voteOlika kvalitet på produkter på den inre marknaden
Betänkande:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden
[2018/2008(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Torsdagen den 13 september 2018
15:00 - 16:00   Större interpellationer       Talartid
  pointStörre interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (3x1') 3'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Större interpellationer     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (större interpellation)2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointGenomförandet av förordningen om växtskyddsmedel
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
22item on the agendapointOlika kvalitet på produkter på den inre marknaden
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 10 september 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 14:00
95item on the agendapointBurma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 10 september 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodja, särskilt fallet Kem Sokha
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 10 september 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 14:00
16item on the agendapointSkydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
55item on the agendapointGemensam digital ingång
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
99item on the agendapointBränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 september 2018, 19:00
100item on the agendapointHotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 september 2018, 19:00
32item on the agendapointEn europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 10 september 2018, 19:00
70item on the agendapointÅtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 10 september 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 11 september 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 11 september 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 september 2018, 16:00
24item on the agendapointEn europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 september 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 september 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 september 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande