Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. 228k
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.172kVersija: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 15:04
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:20   Diskusijos
11:30 - 12:00   Iškilmingas posėdis
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
23 pointPasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2771(RSP)]
11:30 - 12:00   Iškilmingas posėdis      
64 voteJuodkalnijos Prezidento Milo Đukanovićiaus kalba
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
76 votePrašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą
Pranešimas:  Laura Ferrara (A8-0291/2018)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą
[2018/2069(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
59***IvoteTrečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas
Pranešimas:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija)
[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]
Teisės reikalų komitetas
31***voteES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos
Rekomendacija:  Aldo Patriciello (A8-0281/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto
[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
75***voteES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas
Rekomendacija:  Francisco Assis (A8-0254/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[06730/201815380/2010 - C8-0160/2018 C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas
73*voteItalijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją
Pranešimas:  Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį
[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
56 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“
Pranešimas:  Ivana Maletić (A8-0294/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla)
[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]
Biudžeto komitetas
17Galutinis terminas***IvoteAudiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas
Pranešimas:  Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo
[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
57Galutinis terminas voteTaisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas
Pranešimas:  Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu
[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]
Biudžeto komitetas
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
48Galutinis terminas pointES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2018/2763(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
     
Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Vystymosi komitetas
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas

Tarybai
ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
     
Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Vystymosi komitetas
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai
ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
     
Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Vystymosi komitetas
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas

Komisijai
ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
70 pointES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2018/2852(RSP)]
71Galutinis terminas pointPadėtis Jemene
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2018/2853(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
66Galutinis terminas***IpointNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  pointBendros diskusijos - Taisyklės dėl PVM
15*-Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas
Pranešimas:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
11Galutinis terminas*-Pridėtinės vertės mokesčio tarifai
Pranešimas:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
89Galutinis terminas pointDidėjantis neofašistinis smurtas Europoje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2869(RSP)]
Balsavimas vyks per spalio mėn. II plenarinę sesiją
47 pointBalsavimo teisių praradimas ES
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2018/2767(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Peticijų komitetas
Tarybai
Balsavimo teisių praradimas ES
     
Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Balsavimo teisių praradimas ES
09:00 - 11:20   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentas1'
Autoriai (komitetai)   (3x2') 6'
Autoriai (komitetai)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
Parlamento nariai225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
17item on the agendapointAudiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
57item on the agendapointTaisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas
Siegfried Mureşan (A8-0292/2018
  -PakeitimaiPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
48item on the agendapointES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
(O-000078/2018 - B8-0404/2018) (O-000074/2018 - B8-0402/2018) (O-000075/2018 - B8-0403/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
71item on the agendapointPadėtis Jemene
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
66item on the agendapointNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
11item on the agendapointPridėtinės vertės mokesčio tarifai
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
89item on the agendapointDidėjantis neofašistinis smurtas Europoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. spalio 17 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 22 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas