Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 1 октомври 2018 г. - Четвъртък, 4 октомври 2018 г. 253k
Cряда, 3 октомври 2018168kВерсия: Cряда, 3 октомври 2018, 15:00
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:00   Разисквания
10:00 - 12:30   Разисквания
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 10:00   Разисквания       Време за изказвания
68Срок pointПринципите на правовата държава в Румъния
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2844(RSP)]
Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през ноември
10:00 - 12:30   Разисквания       Време за изказвания
19 pointРазискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
15*voteХармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС
Доклад:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Втoрник, 2 октомври 2018
62*voteДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране
Доклад:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
63*voteАдминистративно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър
Доклад:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
74Срок***IvoteОценка на здравните технологии
Доклад:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 1 октомври 2018
66Срок***IvoteСтандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Доклад:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Втoрник, 2 октомври 2018
11Срок*voteСтавки на ДДС
Доклад:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Втoрник, 2 октомври 2018
84Срок voteМеждународни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“
Предложение за резолюция
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Разискване: Понеделник, 1 октомври 2018
37Срок voteПредложения за резолюции - Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Разискване: Понеделник, 1 октомври 2018
86Срок voteПрограма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони
Предложение за резолюция
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Разискване: Понеделник, 1 октомври 2018
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
83 pointМинимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността)
[2018/2864(RSP)]
16Срок***IpointАгенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Доклад:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
30Срок***IpointВзаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация
Доклад:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
28Срок***IpointСвободно движение на нелични данни в Европейския съюз
Доклад:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
78 pointРискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2860(RSP)]
72 pointИзвънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2854(RSP)]
85Срок pointБорба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС
Изявление на Комисията
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Василика Виорика Дънчила, министър-председател на Румъния (включително отговорите)5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Членове на ЕП21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Разисквания     item on the agenda
Юри Ратас, министър-председател на Естония (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Съвет (включително отговорите)25'
Комисия (включително отговорите)50'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (5x1') 5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (6x5') 30'
Членове на ЕП225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointПринципите на правовата държава в Румъния
  -Предложения за резолюцииCряда, 7 ноември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 12 ноември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 12 ноември 2018, 20:00
74item on the agendapointОценка на здравните технологии
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Изменения; отхвърлянеПонеделник, 1 октомври 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 2 октомври 2018, 19:00
66item on the agendapointСтандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 септември 2018, 13:00
11item on the agendapointСтавки на ДДС
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -ИзмененияCряда, 26 септември 2018, 13:00
84item on the agendapointМеждународни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“
  -Предложение за резолюцияCряда, 26 септември 2018, 13:00
  -ИзмененияПонеделник, 1 октомври 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 2 октомври 2018, 16:00
37item on the agendapointТехнологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 26 септември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 1 октомври 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 1 октомври 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 2 октомври 2018, 16:00
86item on the agendapointПрограма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони
  -Предложение за резолюцияCряда, 26 септември 2018, 13:00
  -ИзмененияПонеделник, 1 октомври 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 2 октомври 2018, 16:00
16item on the agendapointАгенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 септември 2018, 13:00
30item on the agendapointВзаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 септември 2018, 13:00
28item on the agendapointСвободно движение на нелични данни в Европейския съюз
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 септември 2018, 13:00
85item on the agendapointБорба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС
  -Предложение за резолюцияCряда, 26 септември 2018, 13:00
  -ИзмененияПонеделник, 1 октомври 2018, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 28 септември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 1 октомври 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 2 октомври 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 3 октомври 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация