Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 261k
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018173kΈκδοση: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, 11:33
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:00   Συζητήσεις
10:00 - 12:30   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
68Προθεσμία pointΤο κράτος δικαίου στη Ρουμανία
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2844(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου I.
10:00 - 12:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
19 pointΣυζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
15*voteΕναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας
Έκθεση:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
62*voteΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης
Έκθεση:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
63*voteΔιοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου
Έκθεση:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
74Προθεσμία***IvoteΑξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Έκθεση:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
66Προθεσμία***IvoteΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
11Προθεσμία*voteΣυντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας
Έκθεση:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
84Προθεσμία voteΔιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Πρόταση ψηφίσματος
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Συζήτηση: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
37Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Συζήτηση: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
86Προθεσμία voteΘεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
Πρόταση ψηφίσματος
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Συζήτηση: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
83 pointΕλάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)
[2018/2864(RSP)]
16Προθεσμία***IpointΟργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
Έκθεση:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
30Προθεσμία***IpointΑμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
Έκθεση:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
28Προθεσμία***IpointΕλεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
78 pointΚίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2860(RSP)]
72 pointΑνθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2854(RSP)]
85Προθεσμία pointΚαταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, Πρωθυπουργός της Ρουμανίας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Jüri Ratas, Πρωθυπουργός της Εσθονίας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)50'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Βουλευτές225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointΤο κράτος δικαίου στη Ρουμανία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, 20:00
74item on the agendapointΑξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 19:00
66item on the agendapointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
11item on the agendapointΣυντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
84item on the agendapointΔιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 16:00
37item on the agendapointΤεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 16:00
86item on the agendapointΘεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 16:00
16item on the agendapointΟργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
30item on the agendapointΑμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
28item on the agendapointΕλεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
85item on the agendapointΚαταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου