Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris - Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris 228k
Trešdiena, 2018. gada 3. oktobris165kVersija: Trešdiena, 2018. gada 3. oktobris, 15:04
 Darba kārtības punkti
09:00 - 10:00   Debates
10:00 - 12:30   Debates
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 10:00   Debates       Uzstāšanās laiks
68Termiņi pointTiesiskums Rumānijā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2844(RSP)]
Balsošana notiks novembra I sesijā
10:00 - 12:30   Debates       Uzstāšanās laiks
19 pointDebates ar Igaunijas premjerministru Jüri Ratas par Eiropas nākotni
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
15*votePVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana
Ziņojums:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris
62*votePVN: apgrieztās maksāšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas mehānisma piemērošanas periods
Ziņojums:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
63*voteAdministratīvā sadarbība akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu
Ziņojums:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
74Termiņi***IvoteVeselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana
Ziņojums:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris
66Termiņi***IvoteEmisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris
11Termiņi*votePievienotās vērtības nodokļa likmes
Ziņojums:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris
84Termiņi voteStarptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi"
Rezolūcijas priekšlikums
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris
37Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris
86Termiņi voteLauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma
Rezolūcijas priekšlikums
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
83 pointIenākumu minimums taisnīgai Eiropai: pilsoņu tiesības
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)
[2018/2864(RSP)]
16Termiņi***IpointEiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
30Termiņi***IpointIesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana
Ziņojums:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
28Termiņi***IpointNepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
78 pointNelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ES banku nozarē
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2860(RSP)]
72 pointĀrkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2854(RSP)]
85Termiņi pointMuitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība
Komisijas paziņojums
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, Rumānijas premjerministre (ieskaitot atbildes)5'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Debates     item on the agenda
Igaunijas premjerministrs Jüri Ratas (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Padome (ieskaitot atbildes)25'
Komisija (ieskaitot atbildes)50'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (5x1') 5'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Deputāti 225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointTiesiskums Rumānijā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 7. novembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 12. novembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 12. novembris, 20:00
74item on the agendapointVeselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 2. oktobris, 19:00
66item on the agendapointEmisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
11item on the agendapointPievienotās vērtības nodokļa likmes
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
84item on the agendapointStarptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi"
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 2. oktobris, 16:00
37item on the agendapointSadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 2. oktobris, 16:00
86item on the agendapointLauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 2. oktobris, 16:00
16item on the agendapointEiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
30item on the agendapointIesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
28item on the agendapointNepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
85item on the agendapointMuitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2018. gada 26. septembris, 13:00
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 28. septembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 1. oktobris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 2. oktobris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 3. oktobris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums