Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 1 oktober 2018 - Torsdagen den 4 oktober 2018 224k
Onsdagen den 3 oktober 2018163kUtgåva: Onsdagen den 3 oktober 2018, 17:29
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:00   Debatt
10:00 - 12:30   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:00   Debatt       Talartid
68Tidsfrist pointRättsstatsprincipen i Rumänien
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2844(RSP)]
Omröstningen kommer att hållas under sammanträdesperioden november I
10:00 - 12:30   Debatt       Talartid
19 pointDiskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
15*voteHarmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet
Betänkande:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Tisdagen den 2 oktober 2018
62*voteMervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser
Betänkande:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
63*voteAdministrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register
Betänkande:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
74Tidsfrist***IvoteUtvärdering av medicinsk teknik
Betänkande:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 1 oktober 2018
66Tidsfrist***IvoteUtsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Tisdagen den 2 oktober 2018
11Tidsfrist*voteMervärdesskattesatser
Betänkande:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Betänkande om rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Tisdagen den 2 oktober 2018
84Tidsfrist voteInternationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17
Resolutionsförslag
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Debatt: Måndagen den 1 oktober 2018
37Tidsfrist voteResolutionsförslag - Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Debatt: Måndagen den 1 oktober 2018
86Tidsfrist voteEU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden
Resolutionsförslag
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Debatt: Måndagen den 1 oktober 2018
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
83 pointMinimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna
Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)
[2018/2864(RSP)]
16Tidsfrist***IpointEU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
30Tidsfrist***IpointÖmsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
Betänkande:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
28Tidsfrist***IpointFritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen
Betänkande:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
78 pointRisker för penningtvätt i banksektorn i EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2854(RSP)]
85Tidsfrist pointAtt bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel
Uttalande av kommissionen
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, Rumäniens premiärminister (inklusive repliker)5'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Debatt     item on the agenda
Jüri Ratas, Estlands premiärminister (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)25'
Kommissionen (inklusive repliker)50'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (5x1') 5'
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
Ledamöter225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointRättsstatsprincipen i Rumänien
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 7 november 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 november 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 november 2018, 20:00
74item on the agendapointUtvärdering av medicinsk teknik
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 1 oktober 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 2 oktober 2018, 19:00
66item on the agendapointUtsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
11item on the agendapointMervärdesskattesatser
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
84item on the agendapointInternationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 1 oktober 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 2 oktober 2018, 16:00
37item on the agendapointDistribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 1 oktober 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 1 oktober 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 2 oktober 2018, 16:00
86item on the agendapointEU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 1 oktober 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 2 oktober 2018, 16:00
16item on the agendapointEU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
30item on the agendapointÖmsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
28item on the agendapointFritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
85item on the agendapointAtt bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 26 september 2018, 13:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 1 oktober 2018, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 28 september 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 1 oktober 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 2 oktober 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 3 oktober 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande