Дневен ред
БрюкселСряда, 28 ноември 2018 г. - Четвъртък, 29 ноември 2018 г. 216k
Четвъртък, 29 ноември 2018183kВерсия: Четвъртък, 29 ноември 2018, 09:22
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:20   Разисквания
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:20   Разисквания       Време за изказвания
51 pointОттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2958(RSP)]
Следват изказвания на представителите на политическите групи
52 pointПодготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2959(RSP)]
45Срок pointПоложението на жените с увреждания
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Положението на жените с увреждания
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
39***IvoteПрилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
23***IvoteТърговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание
Доклад:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Комисия по правни въпроси
49***IvoteПовторно заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми
Доклад:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
21***voteПрисъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн
Препоръка:  David Martin (A8-0376/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Комисия по международна търговия
44*voteНазначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
Доклад:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Доклад относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
17 voteМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Доклад:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Комисия по бюджети
40Срок***IvoteВременно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Доклад:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
20Срок***IvoteОбщи правила за извършване на въздухоплавателни услуги
Доклад:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
48Срок voteВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат
Предложения за резолюции
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Срок voteСкандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
Предложения за резолюции
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Разискване: Втoрник, 23 октомври 2018
27Срок voteРолята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
Предложение за резолюция
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Разискване: Четвъртък, 15 ноември 2018
43Срок voteСТО: бъдещи перспективи
Доклад:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Доклад относно СТО: бъдещи перспективи
[2018/2084(INI)]
Комисия по международна търговия
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
8Срок voteДоклад от 2018 г. относно Сърбия
Доклад:  David McAllister (A8-0331/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия
[2018/2146(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
5Срок voteДоклад от 2018 г. относно Косово
Доклад:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Доклад относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г.
[2018/2149(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
4Срок voteДоклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
Доклад:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
[2018/2145(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
6Срок voteДоклад от 2018 г. относно Албания
Доклад:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания
[2018/2147(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
7Срок voteДоклад от 2018 г. относно Черна гора
Доклад:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора
[2018/2144(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
13Срок voteЗащита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
Доклад:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС


[2018/2117(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Cряда, 28 ноември 2018
45Срок voteПредложения за резолюции - Положението на жените с увреждания
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Разискване: Четвъртък, 29 ноември 2018
09:00 - 11:20   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)25'
Главен преговарящ за излизането на Обединеното кралство от ЕС10'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointПоложението на жените с увреждания
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 21 ноември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 26 ноември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 26 ноември 2018, 20:00
40item on the agendapointВременно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
20item on the agendapointОбщи правила за извършване на въздухоплавателни услуги
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -ИзмененияПонеделник, 26 ноември 2018, 13:00
48item on the agendapointВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 26 ноември 2018, 13:00
37item on the agendapointСкандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 27 ноември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 28 ноември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 28 ноември 2018, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 28 ноември 2018, 19:00
27item on the agendapointРолята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
  -Предложение за резолюцияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 26 ноември 2018, 13:00
43item on the agendapointСТО: бъдещи перспективи
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияПонеделник, 26 ноември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 28 ноември 2018, 16:00
8item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Сърбия
David McAllister (A8-0331/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
5item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Косово
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
4item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
6item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Албания
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
7item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Черна гора
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
13item on the agendapointЗащита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ИзмененияВтoрник, 27 ноември 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 28 ноември 2018, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 27 ноември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация