Dagsorden
BruxellesOnsdag den 28. november 2018 - Torsdag den 29. november 2018 198k
Torsdag den 29. november 2018173kUdgave: Torsdag den 29. november 2018, 09:22
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:20   Forhandling
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:20   Forhandling       Taletid
51 pointDet Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2958(RSP)]
Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere
52 pointForberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2959(RSP)]
45Frist pointHandicappede kvinders situation
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Kommissionen
Situationen for kvinder med handicap
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
39***IvoteAnvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
23***IvoteHandel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
Betænkning:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Retsudvalget
49***IvoteIndgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
21***voteSamoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene
Henstilling:  David Martin (A8-0376/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Udvalget om International Handel
44*voteUdnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Betænkning:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
17 voteMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Betænkning:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Budgetudvalget
40Frist***IvoteMidlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
Betænkning:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
20Frist***IvoteFælles regler for driften af lufttrafiktjenester
Betænkning:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
48Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat
Forslag til beslutning
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Frist voteCum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning
Forslag til beslutning
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Forhandling: Tirsdag den 23. oktober 2018
27Frist voteRollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister
Forslag til beslutning
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Forhandling: Torsdag den 15. november 2018
43Frist voteWTO: vejen frem
Betænkning:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Betænkning om WTO: vejen frem
[2018/2084(INI)]
Udvalget om International Handel
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
8Frist voteKommissionens 2018-rapport om Serbien
Betænkning:  David McAllister (A8-0331/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Serbien
[2018/2146(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
5Frist voteKommissionens 2018-rapport om Kosovo
Betænkning:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo
[2018/2149(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
4Frist voteKommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien
Betænkning:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
[2018/2145(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
6Frist voteKommissionens 2018-rapport om Albanien
Betænkning:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Albanien
[2018/2147(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
7Frist voteKommissionens 2018-rapport om Montenegro
Betænkning:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro
[2018/2144(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
13Frist voteForsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
Betænkning:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
[2018/2117(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Onsdag den 28. november 2018
45Frist voteForslag til beslutning - Handicappede kvinders situation
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Forhandling: Torsdag den 29. november 2018
09:00 - 11:20   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)25'
Chefforhandler for brexit10'
Forespørger (udvalg)5'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointHandicappede kvinders situation
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 21. november 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 26. november 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 26. november 2018, 20:00
40item on the agendapointMidlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
20item on the agendapointFælles regler for driften af lufttrafiktjenester
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -ÆndringsforslagMandag den 26. november 2018, 13:00
48item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 26. november 2018, 13:00
37item on the agendapointCum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning
  -Forslag til beslutningTirsdag den 27. november 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. november 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. november 2018, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 28. november 2018, 19:00
27item on the agendapointRollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister
  -Forslag til beslutningOnsdag den 21. november 2018, 13:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 26. november 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: vejen frem
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagMandag den 26. november 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 28. november 2018, 16:00
8item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Serbien
David McAllister (A8-0331/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
5item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
4item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
6item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Albanien
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
7item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Montenegro
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
13item on the agendapointForsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ÆndringsforslagTirsdag den 27. november 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 28. november 2018, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 27. november 2018, 19:00
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse