Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 223k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018184kΈκδοση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 16:27
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
51 pointΗ αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2958(RSP)]
Ακολουθεί γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
52 pointΗ προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2959(RSP)]
45Προθεσμία pointΗ κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
Προφορική ερώτηση - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή
Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
39***IvoteΕφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
23***IvoteΕμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία
Έκθεση:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
49***IvoteΕκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
21***voteΠροσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού
Σύσταση:  David Martin (A8-0376/2018)
Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
44*voteΔιορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έκθεση:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
17 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
Έκθεση:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
40Προθεσμία***IvoteΠροσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
20Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών
Έκθεση:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
48Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Προθεσμία voteΤο σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2900(RSP)]
B8-0518/2018 , B8-0519/2018 , B8-0520/2018 , B8-0521/2018 , B8-0525/2018 , RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Συζήτηση: Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018
27Προθεσμία voteΟ ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές
Πρόταση ψηφίσματος
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Συζήτηση: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
43Προθεσμία voteΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον
Έκθεση:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Έκθεση σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον

[2018/2084(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
8Προθεσμία voteΈκθεση του 2018 για τη Σερβία
Έκθεση:  David McAllister (A8-0331/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία
[2018/2146(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
5Προθεσμία voteΈκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
Έκθεση:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
[2018/2149(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
4Προθεσμία voteΈκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Έκθεση:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
[2018/2145(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
6Προθεσμία voteΈκθεση του 2018 για την Αλβανία
Έκθεση:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία
[2018/2147(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
7Προθεσμία voteΈκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο
Έκθεση:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο
[2018/2144(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
13Προθεσμία voteΠροάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
Έκθεση:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
[2018/2117(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
45Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Συζήτηση: Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
09:00 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το Brexit10'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointΗ κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 20:00
40item on the agendapointΠροσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
20item on the agendapointΚοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 13:00
48item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 13:00
37item on the agendapointΤο σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 19:00
27item on the agendapointΟ ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 13:00
43item on the agendapointΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 16:00
8item on the agendapointΈκθεση του 2018 για τη Σερβία
David McAllister (A8-0331/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
5item on the agendapointΈκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
4item on the agendapointΈκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
6item on the agendapointΈκθεση του 2018 για την Αλβανία
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
7item on the agendapointΈκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 13:00
13item on the agendapointΠροάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 19:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου