Päevakord
BrüsselKolmapäev, 28. november 2018 - Neljapäev, 29. november 2018 193k
Neljapäev, 29. november 2018166kVersioon: Neljapäev, 29. november 2018, 10:56
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:20   Arutelud
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:20   Arutelud       Kõneaeg
51 pointÜhendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2958(RSP)]
Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor
52 pointEttevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2959(RSP)]
45Tähtaeg pointPuuetega naiste olukord
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Komisjon
Puuetega naiste olukord
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
39***IvoteEuro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes
Raport:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
23***IvoteKauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks
Raport:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Õiguskomisjon
49***IvoteNõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega või nende summade eraldamine muude meetmete jaoks riiklike programmide raames
Raport:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
21***voteSamoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga
Soovitus:  David Martin (A8-0376/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
44*voteEuroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine
Raport:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
17 voteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Raport:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Eelarvekomisjon
40Tähtaeg***IvotePiirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel
Raport:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
20Tähtaeg***IvoteLennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad
Raport:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
48Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Tähtaeg voteMajanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Arutelu: Teisipäev, 23. oktoober 2018
27Tähtaeg voteSaksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes
Resolutsiooni ettepanek
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Arutelu: Neljapäev, 15. november 2018
43Tähtaeg voteWTO edasine tegevus
Raport:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Raport WTO edasise tegevuse kohta
[2018/2084(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
8Tähtaeg vote2018. aasta aruanne Serbia kohta
Raport:  David McAllister (A8-0331/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta
[2018/2146(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
5Tähtaeg vote2018. aasta aruanne Kosovo kohta
Raport:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta
[2018/2149(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
4Tähtaeg vote2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
Raport:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki
[2018/2145(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
6Tähtaeg vote2018. aasta aruanne Albaania kohta
Raport:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta
[2018/2147(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
7Tähtaeg vote2018. aasta aruanne Montenegro kohta
Raport:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta
[2018/2144(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
13Tähtaeg voteAkadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses
Raport:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses
[2018/2117(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
45Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Puuetega naiste olukord
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Arutelu: Neljapäev, 29. november 2018
09:00 - 11:20   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)25'
Brexiti pealäbirääkija 10'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointPuuetega naiste olukord
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 26. november 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 26. november 2018, 20:00
40item on the agendapointPiirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
20item on the agendapointLennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 26. november 2018, 13:00
48item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 26. november 2018, 13:00
37item on the agendapointMajanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 27. november 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 28. november 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 28. november 2018, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 28. november 2018, 19:00
27item on the agendapointSaksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 26. november 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO edasine tegevus
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 26. november 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 28. november 2018, 16:00
8item on the agendapoint2018. aasta aruanne Serbia kohta
David McAllister (A8-0331/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
5item on the agendapoint2018. aasta aruanne Kosovo kohta
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
4item on the agendapoint2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
6item on the agendapoint2018. aasta aruanne Albaania kohta
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
7item on the agendapoint2018. aasta aruanne Montenegro kohta
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
13item on the agendapointAkadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 27. november 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 28. november 2018, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 27. november 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave