Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. 197k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d.172kVersija: Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d., 09:24
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:20   Diskusijos
11:30 - 13:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
51 pointJK išstojimas iš Europos Sąjungos
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2958(RSP)]
Po to žodis suteikiamas frakcijų atstovams
52 pointPasirengimas gruodžio 10–11 d. Marakeše vyksiančiai tarpvyriausybinei konferencijai JT pasaulinio susitarimo dėl migracijos tema
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2959(RSP)]
45Galutinis terminas pointNeįgalių moterų padėtis
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Neįgalių moterų padėtis
11:30 - 13:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
39***Ivote„Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
23***IvotePrekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui
Pranešimas:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Teisės reikalų komitetas
49***IvotePakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba tų sumų skyrimas kitiems veiksmams pagal nacionalines programas
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
21***voteSamoa prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo
Rekomendacija:  David Martin (A8-0376/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
44*voteEuropos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas
Pranešimas:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
17 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“
Pranešimas:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Biudžeto komitetas
40Galutinis terminas***IvoteLaikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas
Pranešimas:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
20Galutinis terminas***IvoteOro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
Pranešimas:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
48Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Natrio dichromatas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Galutinis terminas vote„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 23 d.
27Galutinis terminas voteVokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d.
43Galutinis terminas votePPO: tolesni veiksmai
Pranešimas:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Pranešimas „PPO: tolesni veiksmai“
[2018/2084(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
8Galutinis terminas vote2018 m. ataskaita dėl Serbijos
Pranešimas:  David McAllister (A8-0331/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos
[2018/2146(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
5Galutinis terminas vote2018 m. ataskaita dėl Kosovo
Pranešimas:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo
[2018/2149(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
4Galutinis terminas vote2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
Pranešimas:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
[2018/2145(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
6Galutinis terminas vote2018 m. ataskaita dėl Albanijos
Pranešimas:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos
[2018/2147(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
7Galutinis terminas vote2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos
Pranešimas:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos
[2018/2144(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
13Galutinis terminas voteAkademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje
Pranešimas:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje
[2018/2117(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.
45Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Neįgalių moterų padėtis
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d.
09:00 - 11:20   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Vyriausiasis „Brexit‘o“ derybininkas 10'
Autorius (komitetas)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointNeįgalių moterų padėtis
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 20:00
40item on the agendapointLaikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
20item on the agendapointOro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 13:00
48item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Natrio dichromatas
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 13:00
37item on the agendapoint„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. lapkričio 27 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 19:00
27item on the agendapointVokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 13:00
43item on the agendapointPPO: tolesni veiksmai
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 16:00
8item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Serbijos
David McAllister (A8-0331/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
5item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
4item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
6item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Albanijos
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
7item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
13item on the agendapointAkademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -PakeitimaiAntradienis, 2018 m. lapkričio 27 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. lapkričio 27 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas