Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2018. gada 28. novembris - Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris 195k
Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris170kVersija: Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 09:24
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:20   Debates
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:20   Debates       Uzstāšanās laiks
51 pointApvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2958(RSP)]
Pēc tam — politisko grupu pārstāvju uzstāšanās
52 pointGatavošanās Marrākešas starpvaldību konferencei 10. un 11. decembrī par ANO globālo paktu par migrāciju
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2959(RSP)]
45Termiņi pointSieviešu ar invaliditāti stāvoklis
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Komisija
Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
39***IvoteEuro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
23***IvoteTādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai rīcībai vai sodīšanai
Ziņojums:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Juridiskā komiteja
49***IvotePadomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtota atvēlēšana vai šo summu piešķiršana citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
21***voteSamoa pievienošanās ES un Klusā okeāna valstu partnerattiecību pagaidu nolīgumam
Ieteikums:  David Martin (A8-0376/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
44*voteEiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana amatā
Ziņojums:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
17 voteEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Ziņojums:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Budžeta komiteja
40Termiņi***IvoteRobežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām
Ziņojums:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
20Termiņi***IvoteKopīgi noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai
Ziņojums:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
48Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: nātrija dihromāts
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Termiņi vote"Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 23. oktobris
27Termiņi voteVācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos
Rezolūcijas priekšlikums
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Debates: Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris
43Termiņi voteTurpmāka PTO darbība
Ziņojums:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Ziņojums par turpmāku PTO darbību
[2018/2084(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
8Termiņi vote2018. gada ziņojums par Serbiju
Ziņojums:  David McAllister (A8-0331/2018)
Ziņojums par Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojumu par Serbiju
[2018/2146(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
5Termiņi vote2018. gada ziņojums par Kosovu
Ziņojums:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu
[2018/2149(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
4Termiņi vote2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
Ziņojums:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
[2018/2145(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
6Termiņi vote2018. gada ziņojums par Albāniju
Ziņojums:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Albāniju
[2018/2147(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
7Termiņi vote2018. gada ziņojums par Melnkalni
Ziņojums:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni
[2018/2144(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
13Termiņi voteAkadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā
Ziņojums:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā
[2018/2117(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. novembris
45Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Debates: Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris
09:00 - 11:20   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
galvenais sarunvedējs Brexit jautājumā10'
Autors (komiteja)5'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointSieviešu ar invaliditāti stāvoklis
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 26. novembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 26. novembris, 20:00
40item on the agendapointRobežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
20item on the agendapointKopīgi noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 26. novembris, 13:00
48item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: nātrija dihromāts
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2018. gada 26. novembris, 13:00
37item on the agendapoint"Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 27. novembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 28. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 28. novembris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 28. novembris, 19:00
27item on the agendapointVācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2018. gada 26. novembris, 13:00
43item on the agendapointTurpmāka PTO darbība
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 26. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 28. novembris, 16:00
8item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Serbiju
David McAllister (A8-0331/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
5item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Kosovu
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
4item on the agendapoint2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
6item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Albāniju
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
7item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Melnkalni
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 21. novembris, 13:00
13item on the agendapointAkadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -GrozījumiOtrdiena, 2018. gada 27. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 28. novembris, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 27. novembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums