Porządek obrad
BrukselaŚroda, 28 listopada 2018 r. - Czwartek, 29 listopada 2018 r. 201k
Czwartek, 29 listopada 2018175kWersja: Czwartek, 29 listopada 2018, 09:25
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:20   Debaty
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:20   Debaty       Czas wystąpień
51 pointWystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2958(RSP)]
Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
52 pointPrzygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2959(RSP)]
45Termin pointSytuacja kobiet niepełnosprawnych
Pytanie ustne - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Sytuacja niepełnosprawnych kobiet
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
39***IvoteZastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
23***IvoteHandel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania
Sprawozdanie:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Komisja Prawna
49***IvotePonowny przydział pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenie na inne działania w ramach programów krajowych
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
21***votePrzystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku
Zalecenie:  David Martin (A8-0376/2018)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
44*voteMianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
17 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji - EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Komisja Budżetowa
40Termin***IvoteTymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych
Sprawozdanie:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
20Termin***IvoteWspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych
Sprawozdanie:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
48Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu
Projekty rezolucji
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Termin voteAfera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych
Projekty rezolucji
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Debata: Wtorek, 23 października 2018
27Termin voteRola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych
Projekt rezolucji
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Debata: Czwartek, 15 listopada 2018
43Termin voteWTO: Przyszłe działania
Sprawozdanie:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Sprawozdanie w sprawie WTO: przyszłe działania
[2018/2084(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Debata: Środa, 28 listopada 2018
8Termin voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii
Sprawozdanie:  David McAllister (A8-0331/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii
[2018/2146(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Środa, 28 listopada 2018
5Termin voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa
Sprawozdanie:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa
[2018/2149(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Środa, 28 listopada 2018
4Termin voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
Sprawozdanie:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
[2018/2145(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Środa, 28 listopada 2018
6Termin voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii
Sprawozdanie:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii
[2018/2147(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Środa, 28 listopada 2018
7Termin voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry
Sprawozdanie:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry
[2018/2144(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Środa, 28 listopada 2018
13Termin voteObrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
Sprawozdanie:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
[2018/2117(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Środa, 28 listopada 2018
45Termin voteProjekty rezolucji - Sytuacja kobiet niepełnosprawnych
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Debata: Czwartek, 29 listopada 2018
09:00 - 11:20   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Główny negocjator ds. brexitu10'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointSytuacja kobiet niepełnosprawnych
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 20:00
40item on the agendapointTymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
20item on the agendapointWspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 13:00
48item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu
  -poprawkiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 13:00
37item on the agendapointAfera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych
  -Projekty rezolucjiWtorek, 27 listopada 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 28 listopada 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 28 listopada 2018, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 28 listopada 2018, 19:00
27item on the agendapointRola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych
  -Projekt rezolucjiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: Przyszłe działania
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 28 listopada 2018, 16:00
8item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii
David McAllister (A8-0331/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
5item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
4item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
6item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
7item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
13item on the agendapointObrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -PoprawkiWtorek, 27 listopada 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 28 listopada 2018, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 27 listopada 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna