Program
BruselStreda, 28. novembra 2018 - Štvrtok, 29. novembra 2018 202k
Štvrtok, 29. novembra 2018176kVerzia: Štvrtok, 29. novembra 2018, 09:25
 Body programu
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:20   Rozpravy       Rečnícky čas
51 pointVystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2958(RSP)]
Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
52 pointPríprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2959(RSP)]
45Termín pointSituácia žien so zdravotným postihnutím
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisia
Situácia žien so zdravotným postihnutím
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
39***IvoteUplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
Správa:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
23***IvoteObchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie
Správa:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Výbor pre právne veci
49***IvoteOpätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov
Správa:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
21***votePristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi
Odporúčanie:  David Martin (A8-0376/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
44*voteVymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
Správa:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Správa o návrhu na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
17 voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2018/003 GR/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Výbor pre rozpočet
40Termín***IvoteDočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach
Správa:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
20Termín***IvoteSpoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb
Správa:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
48Termín voteNámietka podľa článku 106: dichróman sodný
Návrhy uznesení
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Termín voteŠkandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci
Návrhy uznesení
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Rozprava: Utorok, 23. októbra 2018
27Termín voteÚloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch
Návrh uznesenia
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Rozprava: Štvrtok, 15. novembra 2018
43Termín voteWTO: ďalší postup
Správa:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Správa o Svetovej obchodnej organizácii: ďalší postup
[2018/2084(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
8Termín voteSpráva o Srbsku za rok 2018
Správa:  David McAllister (A8-0331/2018)
Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018
[2018/2146(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
5Termín voteSpráva o Kosove za rok 2018
Správa:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018
[2018/2149(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
4Termín voteSpráva o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018
Správa:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018
[2018/2145(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
6Termín voteSpráva o Albánsku za rok 2018
Správa:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018
[2018/2147(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
7Termín voteSpráva o Čiernej Hore za rok 2018
Správa:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2018
[2018/2144(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
13Termín voteObrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ
Správa:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ
[2018/2117(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Streda, 28. novembra 2018
45Termín voteNávrhy uznesení - Situácia žien so zdravotným postihnutím
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Rozprava: Štvrtok, 29. novembra 2018
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Hlavný vyjednávač pre brexit 10'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointSituácia žien so zdravotným postihnutím
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 21. novembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 26. novembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 26. novembra 2018, 20:00
40item on the agendapointDočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 21. novembra 2018, 13:00
20item on the agendapointSpoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 26. novembra 2018, 13:00
48item on the agendapointNámietka podľa článku 106: dichróman sodný
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 26. novembra 2018, 13:00
37item on the agendapointŠkandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci
  -Návrhy uzneseníUtorok, 27. novembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 28. novembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 28. novembra 2018, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 28. novembra 2018, 19:00
27item on the agendapointÚloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch
  -Návrh uzneseniaStreda, 21. novembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 26. novembra 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: ďalší postup
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 26. novembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 28. novembra 2018, 16:00
8item on the agendapointSpráva o Srbsku za rok 2018
David McAllister (A8-0331/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 21. novembra 2018, 13:00
5item on the agendapointSpráva o Kosove za rok 2018
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 21. novembra 2018, 13:00
4item on the agendapointSpráva o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 21. novembra 2018, 13:00
6item on the agendapointSpráva o Albánsku za rok 2018
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 21. novembra 2018, 13:00
7item on the agendapointSpráva o Čiernej Hore za rok 2018
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 21. novembra 2018, 13:00
13item on the agendapointObrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 27. novembra 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 28. novembra 2018, 19:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 27. novembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie