Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 28 november 2018 - Torsdagen den 29 november 2018 195k
Torsdagen den 29 november 2018169kUtgåva: Torsdagen den 29 november 2018, 09:26
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:20   Debatt
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:20   Debatt       Talartid
51 pointFörenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2958(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
52 pointFörberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2959(RSP)]
45Tidsfrist pointSituationen för kvinnor med funktionsnedsättning
Muntlig fråga - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Kommissionen
Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
39***IvoteTillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
23***IvoteHandel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
Betänkande:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
49***IvoteFörnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
21***voteSamoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna
Rekommendation:  David Martin (A8-0376/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Utskottet för internationell handel
44*voteUtnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Betänkande:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
17 voteUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Betänkande:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Budgetutskottet
40Tidsfrist***IvoteTillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
20Tidsfrist***IvoteGemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik
Betänkande:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Utskottet för transport och turism
48Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: Natriumdikromat
Resolutionsförslag
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Tidsfrist voteCum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen
Resolutionsförslag
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Debatt: Tisdagen den 23 oktober 2018
27Tidsfrist voteDen tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister
Resolutionsförslag
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Debatt: Torsdagen den 15 november 2018
43Tidsfrist voteWTO: vägen framåt
Betänkande:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Betänkande om WTO: vägen framåt
[2018/2084(INI)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
8Tidsfrist voteRapport för 2018 om Serbien
Betänkande:  David McAllister (A8-0331/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien
[2018/2146(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
5Tidsfrist voteRapport för 2018 om Kosovo
Betänkande:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo
[2018/2149(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
4Tidsfrist voteRapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Betänkande:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
[2018/2145(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
6Tidsfrist voteRapport för 2018 om Albanien
Betänkande:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Albanien
[2018/2147(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
7Tidsfrist voteRapport för 2018 om Montenegro
Betänkande:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro
[2018/2144(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
13Tidsfrist voteFörsvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
Betänkande:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
[2018/2117(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
45Tidsfrist voteResolutionsförslag - Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Debatt: Torsdagen den 29 november 2018
09:00 - 11:20   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)25'
EU:s chefsförhandlare i brexitförhandlingarna10'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointSituationen för kvinnor med funktionsnedsättning
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 26 november 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 26 november 2018, 20:00
40item on the agendapointTillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
20item on the agendapointGemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 26 november 2018, 13:00
48item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: Natriumdikromat
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 26 november 2018, 13:00
37item on the agendapointCum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen
  -ResolutionsförslagTisdagen den 27 november 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 28 november 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 28 november 2018, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 28 november 2018, 19:00
27item on the agendapointDen tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 26 november 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: vägen framåt
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionMåndagen den 26 november 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 28 november 2018, 16:00
8item on the agendapointRapport för 2018 om Serbien
David McAllister (A8-0331/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
5item on the agendapointRapport för 2018 om Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
4item on the agendapointRapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
6item on the agendapointRapport för 2018 om Albanien
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
7item on the agendapointRapport för 2018 om Montenegro
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
13item on the agendapointFörsvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ÄndringsförslagTisdagen den 27 november 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 28 november 2018, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 27 november 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande