Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 декември 2018 г. - Четвъртък, 13 декември 2018 г. 279k
Понеделник, 10 декември 2018168kВерсия: Cряда, 12 декември 2018, 16:48
 Точки от дневния ред
17:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
94Срок***IpointСъздаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Доклад:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
46Срок***IpointЗащита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Доклад:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
[2017/0004(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
58Срок***IpointПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Доклад:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
47Срок pointПълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
Доклад:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници
[2018/2092(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  pointОбщо разискване - Агенциите на ЕС Cedefop, EU-OSHA и Eurofound
49Срок***I-Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75

[2016/0257(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
50Срок***I-Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета

[2016/0254(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
59Срок***I-Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Доклад:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета

[2016/0256(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
  pointКратко представяне на следните доклади:
18Срок -Военна мобилност
Доклад:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Доклад относно военната мобилност

[2018/2156(INI)]
Комисия по външни работи
56 -Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
Доклад:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Доклад относно образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС

[2018/2090(INI)]
Комисия по култура и образование
57Срок -Нова европейска програма за култура
Доклад:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Доклад относно новата европейска програма за култура

[2018/2091(INI)]
Комисия по култура и образование
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)40'
Докладчици   (7x6') 42'
Докладчици по становище   (6x1') 6'
Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)   (3x4') 12'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointСъздаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
46item on the agendapointЗащита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
58item on the agendapointПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
47item on the agendapointПълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 5 декември 2018, 13:00
49item on the agendapointЕвропейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
50item on the agendapointАгенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
59item on the agendapointЕвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
18item on the agendapointВоенна мобилност
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 5 декември 2018, 13:00
57item on the agendapointНова европейска програма за култура
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 5 декември 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 7 декември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 декември 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 13 декември 2018 г.Правна информация