Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 283k
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018166kΈκδοση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 20:31
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
94Προθεσμία***IpointΘέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)
Έκθεση:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
46Προθεσμία***IpointΠροστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας
Έκθεση:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
[2017/0004(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
58Προθεσμία***IpointΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Έκθεση:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
47Προθεσμία pointΠλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Έκθεση:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Έκθεση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα
[2018/2092(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  pointΚοινή συζήτηση - Οργανισμοί της ΕΕ Cedefop, EU-OSHA και Eurofound
49Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Έκθεση:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75

[2016/0257(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
50Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου

[2016/0254(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
59Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Έκθεση:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου

[2016/0256(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
18Προθεσμία -Στρατιωτική κινητικότητα
Έκθεση:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Έκθεση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα

[2018/2156(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
56 -Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ
Έκθεση:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ

[2018/2090(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
57Προθεσμία -Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Έκθεση:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Έκθεση σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

[2018/2091(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (6x1') 6'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Βουλευτές134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointΘέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
46item on the agendapointΠροστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
58item on the agendapointΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
47item on the agendapointΠλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
49item on the agendapointΕυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
50item on the agendapointΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
59item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
18item on the agendapointΣτρατιωτική κινητικότητα
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
57item on the agendapointΝέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου