Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. detsember 2018 - Neljapäev, 13. detsember 2018 243k
Esmaspäev, 10. detsember 2018159kVersioon: Kolmapäev, 12. detsember 2018, 20:33
 Päevakorra punktid
17:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
94Tähtaeg***IpointKeskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine
Raport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
46Tähtaeg***IpointTöötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Raport:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
[2017/0004(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
58Tähtaeg***IpointELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus
Raport:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
47Tähtaeg pointSchengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias
Raport:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Raport Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis
[2018/2092(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  pointÜhine arutelu - ELi asutused Cedefop, EU-OSHA ja Eurofound
49Tähtaeg***I-Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75

[2016/0257(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
50Tähtaeg***I-Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94

[2016/0254(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
59Tähtaeg***I-Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75

[2016/0256(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
18Tähtaeg -Sõjaväeline liikuvus
Raport:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Raport sõjaväelise liikuvuse kohta

[2018/2156(INI)]
Väliskomisjon
56 -Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid
Raport:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Raport hariduse kohta digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta

[2018/2090(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
57Tähtaeg -Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava
Raport:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Raport Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta

[2018/2091(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (7x6') 42'
Arvamuse koostajad   (6x1') 6'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)   (3x4') 12'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointKeskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
46item on the agendapointTöötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
58item on the agendapointELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
47item on the agendapointSchengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
49item on the agendapointEuroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
50item on the agendapointEuroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
59item on the agendapointEuroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
18item on the agendapointSõjaväeline liikuvus
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
57item on the agendapointEuroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. detsember 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave