Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris 249k
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris163kVersija: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 20:37
 Darba kārtības punkti
17:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
94Termiņi***IpointVides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide
Ziņojums:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
46Termiņi***IpointDarba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Ziņojums:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
[2017/0004(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
58Termiņi***IpointES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Ziņojums:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
47Termiņi pointŠengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā
Ziņojums:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
ZIņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām
[2018/2092(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  pointKopīgās debates - ES aģentūras Cedefop, EU-OSHA un Eurofound
49Termiņi***I-Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Ziņojums:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75

[2016/0257(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
50Termiņi***I-Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

[2016/0254(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
59Termiņi***I-Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75

[2016/0256(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  pointŠādu ziņojumu īss izklāsts:
18Termiņi -Militārā mobilitāte
Ziņojums:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Ziņojums par militāro mobilitāti

[2018/2156(INI)]
Ārlietu komiteja
56 -Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē
Ziņojums:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē

[2018/2090(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
57Termiņi -Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai
Ziņojums:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai

[2018/2091(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (7x6') 42'
Atzinumu sagatavotāji   (6x1') 6'
Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts)   (3x4') 12'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointVides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
46item on the agendapointDarba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
58item on the agendapointES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
47item on the agendapointŠengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
49item on the agendapointEiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
50item on the agendapointEiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
59item on the agendapointEiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
18item on the agendapointMilitārā mobilitāte
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
57item on the agendapointJaunā Eiropas darba kārtība kultūrai
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 7. decembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums