Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Czwartek, 13 grudnia 2018 r. 252k
Poniedziałek, 10 grudnia 2018168kWersja: Środa, 12 grudnia 2018, 20:38
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
94Termin***IpointUstanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Sprawozdanie:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanwiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) I uchylającego rozporządzenie (UE) ne 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
46Termin***IpointOchrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Sprawozdanie:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
[2017/0004(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
58Termin***IpointPrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Sprawozdanie:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
47Termin pointPełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii
Sprawozdanie:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Sprawozdanie w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych
[2018/2092(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  pointWspólna debata - Agencje Unii: CEDEFOP, EU-OSHA i Eurofund
49Termin***I-Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75

[2016/0257(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
50Termin***I-Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94

[2016/0254(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
59Termin***I-Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75

[2016/0256(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
18Termin -Mobilność wojskowa
Sprawozdanie:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Sprawozdanie w sprawie mobilności wojskowej

[2018/2156(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
56 -Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE
Sprawozdanie:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Sprawozdanie w sprawie edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE

[2018/2090(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
57Termin -Nowy europejski program na rzecz kultury
Sprawozdanie:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz kultury

[2018/2091(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (6x1') 6'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (3x4') 12'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointUstanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
46item on the agendapointOchrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
58item on the agendapointPrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
47item on the agendapointPełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
50item on the agendapointEuropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
59item on the agendapointEuropejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
18item on the agendapointMobilność wojskowa
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
57item on the agendapointNowy europejski program na rzecz kultury
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 grudnia 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018Informacja prawna