Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018 246k
Måndagen den 10 december 2018162kUtgåva: Onsdagen den 12 december 2018, 20:41
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 24:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
94Tidsfrist***IpointInrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life)
Betänkande:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
46Tidsfrist***IpointSkydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet
Betänkande:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
[2017/0004(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
58Tidsfrist***IpointInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Betänkande:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
47Tidsfrist pointFullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
Betänkande:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna
[2018/2092(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  pointGemensam debatt - EU:s byråer: Cedefop, EU-OSHA och Eurofound
49Tidsfrist***I-Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75

[2016/0257(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
50Tidsfrist***I-Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94

[2016/0254(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
59Tidsfrist***I-Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75

[2016/0256(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
18Tidsfrist -Militär rörlighet
Betänkande:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Betänkande om militär rörlighet

[2018/2156(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
56 -Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik
Betänkande:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Betänkande om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik

[2018/2090(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
57Tidsfrist -Ny europeisk kulturagenda
Betänkande:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Betänkande om den nya europeiska kulturagendan

[2018/2091(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (7x6') 42'
Föredragande av yttrande   (6x1') 6'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (3x4') 12'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointInrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
46item on the agendapointSkydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
58item on the agendapointInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
47item on the agendapointFullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
50item on the agendapointEuropeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
59item on the agendapointEuropeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
18item on the agendapointMilitär rörlighet
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
57item on the agendapointNy europeisk kulturagenda
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 december 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 december 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 december 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 13 december 2018Rättsligt meddelande