Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 декември 2018 г. - Четвъртък, 13 декември 2018 г. 279k
Втoрник, 11 декември 2018187kВерсия: Cряда, 12 декември 2018, 16:48
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
37 pointПодготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г.
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2871(RSP)]
107 pointРезултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
56 voteОбразованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
Доклад:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Доклад относно образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
[2018/2090(INI)]
Комисия по култура и образование
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
83***IvoteКоординация на системите за социална сигурност
Доклад:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
82***IvoteСъздаване на Европейски орган по заетостта
Доклад:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
86Срок***IvoteФонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми
Доклад:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми
[2018/0371(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
(Частично гласуване: 29 ноември 2018 г.)
94Срок***IvoteСъздаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Доклад:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
46Срок***IvoteЗащита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Доклад:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
[2017/0004(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
58Срок***IvoteПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Доклад:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
49Срок***IvoteЕвропейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75
[2016/0257(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
50Срок***IvoteАгенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета
[2016/0254(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
59Срок***IvoteЕвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Доклад:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета
[2016/0256(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
74Срок***IvoteДопълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
[2018/0220(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
85Срок voteВъзражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Срок voteХуманитарни визи
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи
[2018/2271(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
98Срок***IvoteВизов кодекс
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
52Срок*voteОбща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за самоначисляване във връзка с доставките на стоки и услуги над определен праг
Доклад:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг
[2016/0406(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
47Срок voteПълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
Доклад:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници
[2018/2092(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
18Срок voteВоенна мобилност
Доклад:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Доклад относно военната мобилност
[2018/2156(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
57Срок voteНова европейска програма за култура
Доклад:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Доклад относно новата европейска програма за култура
[2018/2091(INI)]
Комисия по култура и образование
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
15:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
29Срок pointКонстатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма
Доклад:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма
[2018/2044(INI)]
Cпециална комисия относно тероризма
  pointОбщо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Япония
25***-Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония
Препоръка:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Комисия по международна търговия
32Срок -Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
Доклад:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство

[2018/0091M(NLE)]
Комисия по международна търговия
54***-Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония
Препоръка:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Комисия по външни работи
75Срок -Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
Доклад:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна

[2018/0122M(NLE)]
Комисия по външни работи
113Срок -Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония
Изявление на Комисията

[2018/2979(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
114 pointРешение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2980(RSP)]
  pointОбщо разискване - Европейска външна политика и политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС)
28Срок -Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност
Доклад:  David McAllister (A8-0392/2018)
Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

[2018/2097(INI)]
Комисия по външни работи
30Срок -Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана
Доклад:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

[2018/2099(INI)]
Комисия по външни работи
27Срок pointГодишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област
Доклад:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област
[2018/2098(INI)]
Комисия по външни работи
16Срок pointСпоразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Доклад:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
[2017/2283(INI)]
Комисия по външни работи
96Срок pointНов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
Доклад:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Доклад относно позицията на Съвета по втория проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Комисия по бюджети
91Срок***IpointСъздаване на Механизъм за свързване на Европа
Доклад:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия по транспорт и туризъм
92Срок***IpointСъздаване на Европейски фонд за отбрана
Доклад:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  pointОбщо разискване - „Хоризонт Европа“
89Срок***I-Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
Доклад:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
88Срок***I-Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“
Доклад:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Председател на Еврогрупата (включително отговорите)10'
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)20'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)30'
Докладчици   (16x6') 96'
Докладчици по становище   (19x1') 19'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (10x5') 50'
Членове на ЕП164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointФонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
94item on the agendapointСъздаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
46item on the agendapointЗащита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
58item on the agendapointПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
49item on the agendapointЕвропейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
50item on the agendapointАгенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
59item on the agendapointЕвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 декември 2018, 13:00
74item on the agendapointДопълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
85item on the agendapointВъзражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти
  -ИзмененияЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
109item on the agendapointХуманитарни визи
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -ИзмененияПетък, 7 декември 2018, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
98item on the agendapointВизов кодекс
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 7 декември 2018, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
52item on the agendapointОбща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за самоначисляване във връзка с доставките на стоки и услуги над определен праг
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
47item on the agendapointПълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 5 декември 2018, 13:00
18item on the agendapointВоенна мобилност
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 5 декември 2018, 13:00
57item on the agendapointНова европейска програма за култура
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 5 декември 2018, 13:00
29item on the agendapointКонстатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
32item on the agendapointСпоразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
75item on the agendapointСпоразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
113item on the agendapointАдекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 11 декември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 12 декември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 12 декември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 декември 2018, 19:00
28item on the agendapointГодишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност
David McAllister (A8-0392/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
30item on the agendapointГодишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
27item on the agendapointГодишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
16item on the agendapointСпоразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
96item on the agendapointНов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -ИзмененияВтoрник, 11 декември 2018, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 декември 2018, 19:00
91item on the agendapointСъздаване на Механизъм за свързване на Европа
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 декември 2018, 16:00
92item on the agendapointСъздаване на Европейски фонд за отбрана
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 декември 2018, 16:00
89item on the agendapointСъздаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 декември 2018, 16:00
88item on the agendapointПрограма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 декември 2018, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 7 декември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 декември 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 13 декември 2018 г.Правна информация