Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. december 2018 - Torsdag den 13. december 2018 249k
Tirsdag den 11. december 2018181kUdgave: Onsdag den 12. december 2018, 20:30
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
37 pointForberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2871(RSP)]
107 pointResultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
56 voteUddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker
Betænkning:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker
[2018/2090(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
83***IvoteKoordinering af de sociale sikringsordninger
Betænkning:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
82***IvoteOprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
Betænkning:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
86Frist***IvoteAsyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer
[2018/0371(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
(Delafstemning: 29. november 2018)
94Frist***IvoteOprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
Betænkning:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
46Frist***IvoteBeskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Betænkning:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
[2017/0004(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
58Frist***IvoteÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Betænkning:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
49Frist***IvoteDet Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75
[2016/0257(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
50Frist***IvoteDet Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94
[2016/0254(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
59Frist***IvoteDet Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75
[2016/0256(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
74Frist***IvoteSupplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
[2018/0220(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
85Frist voteIndsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Frist voteHumanitære visa
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa
[2018/2271(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
98Frist***IvoteVisumkodeks
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
52Frist*voteFælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi
Betænkning:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi
[2016/0406(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
47Frist voteDen fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien
Betænkning:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser
[2018/2092(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
18Frist voteMilitær mobilitet
Betænkning:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Betænkning om militær mobilitet
[2018/2156(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
57Frist voteEn ny europæisk kulturdagsorden
Betænkning:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Betænkning om en ny europæisk kulturdagsorden
[2018/2091(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
15:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
29Frist pointResultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme
Betænkning:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme
[2018/2044(INI)]
Det Særlige Udvalg om Terrorisme
  pointForhandling under ét - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan
25***-Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
Henstilling:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Iindstilling om udkast til Rådets afgørelse Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Udvalget om International Handel
32Frist -Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
Betænkning:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

[2018/0091M(NLE)]
Udvalget om International Handel
54***-Partnerskabsaftale mellem EU og Japan
Henstilling:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Udenrigsudvalget
75Frist -Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning)
Betænkning:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side

[2018/0122M(NLE)]
Udenrigsudvalget
113Frist -Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan
Redegørelse ved Kommissionen

[2018/2979(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
114 pointDommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2018/2980(RSP)]
  pointForhandling under ét - EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU)
28Frist -Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning:  David McAllister (A8-0392/2018)
Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

[2018/2097(INI)]
Udenrigsudvalget
30Frist -Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
Betænkning:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

[2018/2099(INI)]
Udenrigsudvalget
27Frist pointÅrsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området
Betænkning:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området
[2018/2098(INI)]
Udenrigsudvalget
16Frist pointEU’s associeringsaftale med Ukraine
Betænkning:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine
[2017/2283(INI)]
Udenrigsudvalget
96Frist pointDen Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019
Betænkning:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Budgetudvalget
91Frist***IpointOprettelse af Connecting Europe-faciliteten
Betænkning:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Transport- og Turismeudvalget
92Frist***IpointOprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
Betænkning:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  pointForhandling under ét - Horisont Europa
89Frist***I-Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling
Betænkning:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
88Frist***I-Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa
Betænkning:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Eurogruppens formand (inkl. svar)10'
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Ordførere   (16x6') 96'
Ordførere for udtalelser   (19x1') 19'
Catch-the-eye   (10x5') 50'
Medlemmer164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointAsyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
94item on the agendapointOprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
46item on the agendapointBeskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
58item on the agendapointÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
49item on the agendapointDet Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
50item on the agendapointDet Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
59item on the agendapointDet Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
74item on the agendapointSupplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
85item on the agendapointIndsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter
  -ÆndringsforslagTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitære visa
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -ÆndringsforslagFredag den 7. december 2018, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
98item on the agendapointVisumkodeks
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 7. december 2018, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
52item on the agendapointFælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
47item on the agendapointDen fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
18item on the agendapointMilitær mobilitet
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
57item on the agendapointEn ny europæisk kulturdagsorden
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
29item on the agendapointResultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
32item on the agendapointRådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
75item on the agendapointStrategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
113item on the agendapointTilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. december 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. december 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. december 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. december 2018, 19:00
28item on the agendapointÅrsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
David McAllister (A8-0392/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
30item on the agendapointÅrsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
27item on the agendapointÅrsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
16item on the agendapointEU’s associeringsaftale med Ukraine
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
96item on the agendapointDen Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -ÆndringsforslagTirsdag den 11. december 2018, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. december 2018, 19:00
91item on the agendapointOprettelse af Connecting Europe-faciliteten
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. december 2018, 16:00
92item on the agendapointOprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. december 2018, 16:00
89item on the agendapointForslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. december 2018, 16:00
88item on the agendapointSærprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. december 2018, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. december 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. december 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. december 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse