Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 283k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018186kΈκδοση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 20:31
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
37 pointΠροετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2871(RSP)]
107 pointΑποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
56 voteΕκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ
Έκθεση:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ
[2018/2090(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
83***IvoteΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
Έκθεση:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
82***IvoteΊδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
Έκθεση:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
86Προθεσμία***IvoteΤαμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων
[2018/0371(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(Μερική ψηφοφορία: 29/11/2018)
94Προθεσμία***IvoteΘέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)
Έκθεση:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
46Προθεσμία***IvoteΠροστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας
Έκθεση:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
[2017/0004(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
58Προθεσμία***IvoteΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Έκθεση:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
49Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Έκθεση:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75
[2016/0257(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
50Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου
[2016/0254(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
59Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Έκθεση:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου
[2016/0256(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
74Προθεσμία***IvoteΣυμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
[2018/0220(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
85Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Προθεσμία voteΘεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους
[2018/2271(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
98Προθεσμία***IvoteΚώδικας θεωρήσεων
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
52Προθεσμία*voteΚοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο
Έκθεση:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο
[2016/0406(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
47Προθεσμία voteΠλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Έκθεση:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Έκθεση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα
[2018/2092(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
18Προθεσμία voteΣτρατιωτική κινητικότητα
Έκθεση:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Έκθεση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα
[2018/2156(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
57Προθεσμία voteΝέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Έκθεση:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Έκθεση σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
[2018/2091(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
15:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
29Προθεσμία pointΠορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία
Έκθεση:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία
[2018/2044(INI)]
Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία
  pointΚοινή συζήτηση - Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας
25***-Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Σύσταση:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
32Προθεσμία -Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)
Έκθεση:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

[2018/0091M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
54***-Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Σύσταση:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
75Προθεσμία -Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)
Έκθεση:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου

[2018/0122M(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
113Προθεσμία -Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία
Δήλωση της Επιτροπής

[2018/2979(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
114 pointΗ απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2980(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ)
28Προθεσμία -Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Έκθεση:  David McAllister (A8-0392/2018)
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

[2018/2097(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
30Προθεσμία -Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
Έκθεση:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

[2018/2099(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
27Προθεσμία pointΕτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
Έκθεση:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
[2018/2098(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
16Προθεσμία pointΕφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
Έκθεση:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
[2017/2283(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
96Προθεσμία pointΝέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019
Έκθεση:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
91Προθεσμία***IpointΣύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Έκθεση:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
92Προθεσμία***IpointΣύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
Έκθεση:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  pointΚοινή συζήτηση - Ορίζων Ευρώπη
89Προθεσμία***I-Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Έκθεση:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
88Προθεσμία***I-Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»
Έκθεση:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος της Ευρωομάδας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Εισηγητές   (16x6') 96'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (19x1') 19'
"Catch the eye"   (10x5') 50'
Βουλευτές164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointΤαμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
94item on the agendapointΘέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
46item on the agendapointΠροστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
58item on the agendapointΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
49item on the agendapointΕυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
50item on the agendapointΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
59item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
74item on the agendapointΣυμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
85item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
109item on the agendapointΘεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
98item on the agendapointΚώδικας θεωρήσεων
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
52item on the agendapointΚοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
47item on the agendapointΠλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
18item on the agendapointΣτρατιωτική κινητικότητα
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
57item on the agendapointΝέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
29item on the agendapointΠορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
32item on the agendapointΣυμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
75item on the agendapointΣυμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
113item on the agendapointΗ επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
28item on the agendapointΕτήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
David McAllister (A8-0392/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
30item on the agendapointΕτήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
27item on the agendapointΕτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
16item on the agendapointΕφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
96item on the agendapointΝέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
91item on the agendapointΣύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 16:00
92item on the agendapointΣύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 16:00
89item on the agendapointΘέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 16:00
88item on the agendapointΠρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου