Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. detsember 2018 - Neljapäev, 13. detsember 2018 243k
Teisipäev, 11. detsember 2018174kVersioon: Kolmapäev, 12. detsember 2018, 20:33
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
37 pointEuroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2871(RSP)]
107 pointEurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
56 voteHaridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid
Raport:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Raport hariduse kohta digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta
[2018/2090(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
83***IvoteSotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
Raport:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
82***IvoteEuroopa Tööjõuameti loomine
Raport:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
86Tähtaeg***IvoteVarjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega
Raport:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames
[2018/0371(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Osaline hääletus: 29.11.2018
94Tähtaeg***IvoteKeskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine
Raport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
46Tähtaeg***IvoteTöötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Raport:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
[2017/0004(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
58Tähtaeg***IvoteELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus
Raport:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
49Tähtaeg***IvoteEuroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75
[2016/0257(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
50Tähtaeg***IvoteEuroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94
[2016/0254(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
59Tähtaeg***IvoteEuroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75
[2016/0256(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
74Tähtaeg***IvoteELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust
Raport:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust
[2018/0220(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
85Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Tähtaeg voteHumanitaarviisad
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Raport soovitustega komisjonile humanitaarviisade kohta
[2018/2271(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
98Tähtaeg***IvoteViisaeeskiri
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
52Tähtaeg*voteÜhine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas
Raport:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas
[2016/0406(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
47Tähtaeg voteSchengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias
Raport:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Raport Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis
[2018/2092(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
18Tähtaeg voteSõjaväeline liikuvus
Raport:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Raport sõjaväelise liikuvuse kohta
[2018/2156(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
57Tähtaeg voteEuroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava
Raport:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Raport Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta
[2018/2091(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
15:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
29Tähtaeg pointTerrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused
Raport:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Raport terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta
[2018/2044(INI)]
Terrorismi käsitlev erikomisjon
  pointÜhine arutelu - ELi ja Jaapani vaheline partnerlusleping
25***-ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping
Soovitus:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
32Tähtaeg -ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon)
Raport:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta

[2018/0091M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
54***-ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping
Soovitus:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Väliskomisjon
75Tähtaeg -ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon)
Raport:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[2018/0122M(NLE)]
Väliskomisjon
113Tähtaeg -Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus
Komisjoni avaldus

[2018/2979(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
114 pointEuroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2018/2980(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Euroopa välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ELi lepingu artikkel 36)
28Tähtaeg -Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne
Raport:  David McAllister (A8-0392/2018)
Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta

[2018/2097(INI)]
Väliskomisjon
30Tähtaeg -Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne
Raport:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta

[2018/2099(INI)]
Väliskomisjon
27Tähtaeg pointAastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
Raport:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
[2018/2098(INI)]
Väliskomisjon
16Tähtaeg pointELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta
[2017/2283(INI)]
Väliskomisjon
96Tähtaeg pointEuroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve
Raport:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Eelarvekomisjon
91Tähtaeg***IpointEuroopa ühendamise rahastu loomine
Raport:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Transpordi- ja turismikomisjon
92Tähtaeg***IpointEuroopa Kaitsefondi loomine
Raport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  pointÜhine arutelu - „Euroopa horisont“
89Tähtaeg***I-„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine
Raport:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
88Tähtaeg***I-„Euroopa horisondi“ rakendamise programm
Raport:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Eurorühma esimees (koos vastustega)10'
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)20'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)30'
Raportöörid   (16x6') 96'
Arvamuse koostajad   (19x1') 19'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (10x5') 50'
Parlamendiliikmed164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointVarjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
94item on the agendapointKeskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
46item on the agendapointTöötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
58item on the agendapointELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
49item on the agendapointEuroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
50item on the agendapointEuroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
59item on the agendapointEuroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
74item on the agendapointELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
85item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitaarviisad
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -MuudatusettepanekudReede, 7. detsember 2018, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
98item on the agendapointViisaeeskiri
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 7. detsember 2018, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
52item on the agendapointÜhine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
47item on the agendapointSchengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
18item on the agendapointSõjaväeline liikuvus
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
57item on the agendapointEuroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
29item on the agendapointTerrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
32item on the agendapointELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
75item on the agendapointELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
113item on the agendapointJaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
28item on the agendapointÜhise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne
David McAllister (A8-0392/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
30item on the agendapointÜhise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
27item on the agendapointAastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
16item on the agendapointELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
96item on the agendapointEuroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
91item on the agendapointEuroopa ühendamise rahastu loomine
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
92item on the agendapointEuroopa Kaitsefondi loomine
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
89item on the agendapoint„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
88item on the agendapoint„Euroopa horisondi“ rakendamise programm
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. detsember 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave